Hoppa till innehåll

För klinisk användning

Renal IT för klinisk användning

Renal IT för klinisk användning

  • Delad hantering av behandlingsdata
  • Långsiktig dokumentation av behandlingsdata
  • Hantering av ordinationer och förinställningar av utrustning
  • Utbyte av patientdata med sjukhusets informationssystem

Patientvård och kvalitetskontroll

Patientvård och kvalitetskontroll

Förbättring av patientvård och kvalitetskontroll för kroniskt njursjuka

För att förbättra kontroller av kvalitet krävs ett verktyg som mäter kvalitet kontinuerligt. Kvalitetssäkring vid dialys innebär en kontinuerlig process med att definiera målvärden för nyckeltal som: att mäta utfall, att tolka resultat och vidta åtgärder. Detta kan göras för individer och grupper av patienter på klinik eller nätverk.

Analys av data driver effektivitet och måluppfyllelse på en dialysklinik och vid Hem HD.

Data måste vara kontextuell relaterat till: kön, övriga sjukdomar, medicinska uppgifter, datum. För att möjliggöra analys för longitudinella studiereller frågor som relaterar till särskilda datum. Data måste vara både aggregerad och specifik, så att du kan bläddra ned i samma vy från olika perspektiv (patient- och klinik).

Vården av kroniskt njursjuka patienter kan förbättras med Therapy Data Management System. Detta integrerade system tillåter en närmare kontrollerad patientvård vad gäller tillgången till aktuell och tidigare patienthistorik, genomförda laboratorieanalyser, sammanfattningar, allergier, medicinlistor samt kontroll av interaktioner och patientlarm.

Hur kan du optimera dina resurser?

Optimera sjukvårdspersonalens resurser

Mindre stress för vårdpersonalen

Tidsbesparing i administrativa uppgifter för vårdpersonalen leder till högre patientkomfort och mindre stress, särskilt för vårdpersonalen. Detta kan utföras tack vare programverktyg som stödjer inledande förinställning av dialysmaskiner, automatisk behandlingsdokumentation, automatiskt registrering av patientens vikt före och efter dialys, integrerar kringutrustning och ger alla användare omedelbar och enkel tillgång till patientuppgifter liksom en statusöversikt av pågående behandlingar enligt principen ”all information på ett ögonblick”.

Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMON) uppfyller alla dessa krav. Systemet är en lösning för dokumentation online av olika uppgifter som samlas in före, under och efter dialys. Denna innovativa patientnära övervakning är utformad för avancerad dokumentation på 5008 CorDiax och 5008S CorDiax.

Läs mer om Therapy Monitor (TMon)

TMon-studien

En studie visade att efter införandet av Therapy Monitor optimerades arbetsflödet under dialys. Denna förbättring ledde till besparingar av vårdtid under dialys. Sammantaget resulterade optimeringen av arbetsflödet och processens påskyndande i en besparing på ungefär 25 minuter eller 40 % per dialysbehandling.
Therapy Monitor är en del av Therapy Data Management System-lösningen.

Tidsbesparingar för läkare

Tidsbesparingar för läkare

Nefrologer och sjuksköterskor kommer att gynnas av tidsbesparingar efter införande av programverktyg som stödjer sömlös kommunikation mellan dialysmaskinen ochl sjukhusets informationssystem. Snabb och effektiv behandling av dokumenterade uppgifter kan åstadkommas i enlighet med principen ”all information på ett ögonblick”.

Tidsbesparingar för nefrologer och sjuksköterskor är en av flera fördelar som Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS) erbjuder.
TSS är en programvara för central klinisk hantering som utför, skapar och hanterar patientens ordinationer, medicineringsplaner, dokumentation av behandlingsdata och patientrelaterade laboratoriedata. Dessutom har TSS förbättrade rapporteringsfunktioner och möjliggör professionell förvaltning av en grupp dialyskliniker. Therapy Support Suite är en del av Therapy Data Management System.

Läs mer om Therapy Support Suite

Få dina data anslutna

Få dina data anslutna

  • Hur du ökar noggrannheten med hjälp av processautomation
  • Hur du får konsistenta patientdata
  • Hur våra lösningar stödjer kärnverksamhetens processer
     

Effektiv hantering av patient- och behandlingsdata inleds med att rätt information görs tillgänglig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Förutsättningen är att undvika fristående system. För datanoggrannhet, datakonsistens och stöd åt processerna i kärnverksamheten krävs ett program som etablerar sömlös integration genom kommunikation mellan Therapy Data Management System och sjukhusens informationssystem, inklusive labbdata och system för intagning/utskrivning. Detta eliminerar behovet av att manuellt överföra relevanta uppgifter. Förutom att minska risken för skrivfel, elimineras arbetet med att mata in administrativa data i ett annat system och säkerställer att all relevant behandlingsdata alltid är konsistent.

Fresenius Medical Care’s communication Data Link (cDL)

cDL tillåter sömlös integrering av Therapy Data Management System som ett delsystem i ett sjukhusinformationssystem på högre nivå. Direkt datautbyte möjliggör en sammanhängande användning av viktiga patientdata på alla sjukhusavdelningar. Detta minskar arbetsbelastningen för klinisk personal och ökar kvaliteten och noggrannheten av patientuppgifterna som behandlas inom sjukhusets informationssystem. Det sparar värdefull tid och ökar effektiviteten i sjukhusets kärnprocesser såsom fakturering eller dokumentation av behandlingar i elektroniska patientjournaler. Vidare ger det sjukhuset en möjlighet att demonstrera sjukhusets höga standardkvalitet. communication Data Link (cDL) är en del av Therapy Data Management System.

Läs mer om communication Data Link

Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS)

Programvaran för klinisk datahantering i TDMS.