Hoppa till innehåll

APD

Lika individuell som din patient – automatiserad peritonealdialys med sleep•safe harmony

Varför automatiserad peritonealdialys (APD)?

Vid APD används en programmerbar maskin, eller cykler, som kontrollerar volymen, påfyllningen, uppehållstiden och tömningen av lösningen. Tack vare automatiserad dialys kan patienter dialyseras hemma, till och med när de sover.

Eftersom APD ger mer ledig tid på dagen är det en PD-teknik som har tydliga fördelar för patientens livsstil. Patienter kan söka jobb och få mer tid för egna aktiviteter och familjeaktiviteter.1

Slutligen har APD-cyklerna en rad olika alternativ för anpassning av behandlingen, vilket gör att du i ännu högre grad kan beakta din patients behov och förbättra patientvården.

sleep•safe harmony-cyklern har avancerade funktioner som alla syftar till att förbättra patientvården vid APD.

  • Ökad behandlingsflexibilitet med FlexPoint-teknik3
  • Integrerade animationer på skärmen ger vägledning och underlättar installation3
  • Potentiellt förbättrad ultrafiltration och clearance med individuellt anpassad APD (aAPD), enligt Fischbach et al.2
  • Avancerad hantering av vätskebalans – tillgängligt material som syftar till att bättre kontrollera patientens vätskestatus för att förbättra tekniken och patientöverlevnad på lång sikt4

Komma igång med utbildning för APD – det svåra var att göra det enklare

FMC har skapat utbildningslösningar som fokuserar på att förmedla den information som är viktig och ger stöd vid förberedelse av behandlingen.

left
right

Våra produkter – de viktigaste funktionerna i sleep·safe harmony

sleep·safe harmony har funktioner som alla syftar till att förbättra patientvården. Den ger även utbildningsstöd genom vägledande animationer direkt på enhetens skärm.

  • Skapa ordinationer direkt på enheten
  • Tangentbord på skärmen
  • Förbättrad vätskeanvändning – ingen extra volym för priming
  • Tillåten patientvolym – maximal individuell påfyllningsvolym
  • Tillåten restvolym – maximal individuell volym som kan lämnas kvar i patientens bukhåla
     
  • Målet är att:
    • minska potentiella utflödeslarm för en lugnare och mer vilsam sömn
    • upprätthålla den ordinerade behandlingstiden
    • förbättra behandlingens effektivitet
    • ge mer flexibilitet vid utförandet av behandlingen inom fastställda individuella gränser för att förbättra patientens välbefinnande och säkerhet
  • Automatisk anslutning och streckkodsidentifiering av påsar
  • Integrerade handtag
  • PatientCardplus kan lagra upp till nio olika ordinationer och över 12 månaders behandlingsdata
  • Automatisk flödesuppvärmning av dialyslösningen till kroppstemperatur direkt under inflödesfasen – lösningspåsen behöver inte värmas i förväg före behandlingen
  • Automatisk tömning – lösningspåsarna och slanguppsättningen töms automatiskt. Ingen manuell hantering behövs.
  • Anslut och använd – ingen transformator behövs tack vare dubbel installation
  • Vägledande animationer direkt på enheten
  • Stor pekskärm
  • Engångsartiklarna för daglig användning till sleep•safe harmony-systemet är tillverkade av material som är fritt från PVC och mjukgörare, till exempel Biofine (förutom APD-tömningsalternativ)

Anpassad APD (aAPD) är en metod för att anpassa behandlingar

sleep•safe harmony har flera alternativ för anpassning av ordinationer efter patientens behov.

Med hjälp av sleep•safe harmony kan ordinationen anpassas på flera nivåer:

  • Infusionsvolym
  • Period för kvarlämnande av vätska i bukhålan
  • Glukosprofil
  • Kalciumprofil
  • Olika lösningar per cykel inom samma behandling
  • FlexPoint

Eftersom alla patienter är olika: aAPD – Fichbach et al.2 föreslår potentiellt bättre resultat på samma tid, med samma resurser2

Dina patienter har en kronisk sjukdom gemensamt men skiljer sig åt på många olika sätt: ålder, längd, vikt, sjukdomsstadium, kvarvarande njurfunktion osv. Dessa skillnader påverkar den PD-behandling som krävs. 
Patienterna har olika behov:

Ålder är en viktig faktor som påverkar valet av dialysform. Patienter med god fingerfärdighet och hög motivation är bra kandidater för PD. Med stigande ålder kan dialyspatienternas komorbiditet öka och därmed försämra deras allmänna hälsa.

Vikthantering är en viktig framgångsfaktor för PD-patienter. Förändringar i vikt på grund av livsstil, kaloriintag, sjukdom och hydreringsstatus kräver konstant övervakning och anpassning av PD-behandlingen.

Förhållandet mellan dialysat och plasma mäts ofta för att utvärdera transporten över peritoneum hos PD-patienter. Patienter kan ha hög (snabb), hög genomsnittlig eller låg (långsam) transport, beroende på status för deras peritonealmembran.  Peritonealmembranets transportegenskaper ändras med tiden vid PD. Därför rekommenderas regelbunden övervakning av D/P-kreatinin och efterföljande justering av PD-ordinationer.

Patienter klassificeras enligt hög (snabb), hög genomsnittlig eller låg (långsam) transport, baserat på funktionen hos deras peritonealmembran. Över tid och med längre perioder med PD tenderar patienter att få allt snabbare transport. PD-ordinationer måste anpassas efter patientens transportstatus för att uppnå ett optimalt patientresultat.

RKF påverkar överlevnad och livskvalitet för PD-dialyspatienter. Det innebär stora fördelar att bevara den så länge som möjligt. Därför är insatser för att bevara RKF viktiga, till exempel ordination av biokompatibla PD-lösningar.

På grund av nedsatt njurfunktion minskar även kroppens egen förmåga att avlägsna överflödig vätska och patienterna behöver dialys för att ultrafiltrera. Den mängd ultrafiltration som krävs varierar beroende på olika faktorer, såsom livsstil, sjukdomsprogression och andra komorbida tillstånd. En lämplig ultrafiltration är därför avgörande för en framgångsrik PD.

Kt/V urea är ureaclearance normaliserad till totalt kroppsvatten. Det är en viktig parameter för att kontrollera att PD är adekvat. Total Kt/V urea på minst 1,7 per vecka rekommenderas för PD-patienter.5

APD-studie

Fischbach-studien stöder aAPD2

Fischbach M. et al. genomförde en randomiserad, prospektiv cross-over multicenterstudie. 19 patienter ingick i den slutliga analysen.

Enligt Fischbach et al. ger aAPD bättre resultat med samma tid och resurser2

  • aAPD är möjlig utan extra lösningar eller längre tid
  • Befintliga behandlingsresurser används effektivt: bättre ultrafiltration och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med konventionell APD (cAPD)

Uppnå lämplighetsmål

Adapted APD (aAPD) föreslogs av Fischbach M. et al.2 Genom att kombinera korta cykler med små fyllvolymer och långa cykler med stora fyllvolymer syftar aAPD till att främja ultrafiltrationen och clearance vid PD-behandling. Den blodrening och ultrafiltration som uppnåddes för varje gram absorberad glukos var högre med aAPD jämfört med cAPD.

Utmaningarna med PD – uppnå lämplighetsmål

Det är en utmaning att uppnå lämplighetsmål för PD vad gäller både ultrafiltration och clearance. Fischbach et al. föreslår kortare cykler och mindre fyllnadsvolymer för att förbättra UF-processen, medan längre cykler och stora fyllnadsvolymer ökar clearance. 2 Den föreslagna strategin kan ha potential att förbättra de två målen under en PD-session.

cAPD

APD-diagram

Figur 1: Modifierad cAPD-grafik enligt Fichbach M. et al.

aAPD

aAPD-diagram

Bild 2: Modifierad aAPD-grafik enligt Fischbach M. et al.

Anpassad APD är möjlig utan extra vätskor eller längre tid, med samma glukoskoncentration.

Studieresultaten tyder på att om fokus läggs på ultrafiltration kontra clearance separat, genom varierande uppehållstider och fyllnadsvolymer, kan det förbättra dialysbehandlingen utan att öka den metaboliska bördan jämfört med konventionell APD (cAPD).2

Jämförelse efter 45 dagar1

jämförelse efter 45 dagar

Bild 3: Bild baserad på studiedata från Fischbach, M. et al., där man jämförde genomsnittlig daglig UF och natriumborttagning efter 45 dagar, vilket visar på bättre UF (+100 ml/session) och natriumborttagning (+14 mmol/session) för aAPD

Högre clearance med aAPD

Bild 4: Bild baserad på studiedata från Fischbach, M. et al. Högre clearance med aAPD för absorberat glukos

Sammanfattning av potentiella fördelar för patienten som har rapporterats av Fichbach et al.2

Fördelar för patienten

  • Förbättrar ultrafiltration
  • Bättre natriumavlägsnande
  • Lägre blodtryck
  • Främjar clearance: urea, kreatinin, fosfat
  • Minskad metabolisk belastning
     

Kliniskt värde

  • Förbättrad användning av befintliga behandlingsresurser: bättre ultrafiltration och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med cAPD

APD-övervakning och stöd

Smarta digitala verktyg ger bekvämlighet för patienter och vårdgivare när behandlingen kan utföras i patientens hem.

* Tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Tillgänglighet vad gäller tjänsten och produkterna måste klargöras innan en semester planeras eller bokas.

Relaterat innehåll
Peritonealdialys – kvinna och barn som ligger i en säng

Fresenius Medical Care erbjuder helhetslösningar för CAPD- och APD-patienter, vilket inkluderar stöd och utbildning till patienter vid start av PD.

CAPD – kvinna som läser

stay•safe hjälper patienter med daglig CAPD-egenbehandling på ett enkelt och bekvämt sätt.