Hoppa till innehåll

Hjärt- och lungfunktionsstöd

Behandling av lung- och hjärtsvikt

Behandling med kombinerat hjärt- och lungfunktionsstöd för patienter med lung- och/eller hjärtsvikt. Vi arbetar via en enda plattform med kombinerat hjärt- och lungfunktionsstöd och en mängd olika behandlingsalternativ. Dessa baseras på principen om extrakorporeal membransyresättning (ECMO).

ECMO är en etablerad form av extrakorporeal livsuppehållande behandling (ECLS). Det ger kardiopulmonellt funktionsstöd för kritiskt sjuka patienter när konventionella åtgärder inte fungerar (t.ex. mekanisk ventilation, inotroper eller andra kardioreaktiva läkemedel).1

Enkelt uttryckt kringgår ECMO-behandlingen lungornas funktion. Patientens blod tas från kroppen via kanyler och regleras med hjälp av en pump. Utanför kroppen avlägsnas koldioxid (CO2) från blodet som sedan berikas med syre (O2) i en gasutbytesenhet – en så kallad konstgjord lunga. Blodet förs sedan in i kroppen igen genom en andra kanyl.2

Behandlingstillämpningar

ECMO som räddningsåtgärd är indikerad, till exempel, vid behandlingsstöd för akut andningssviktsyndrom (ARDS) som kännetecknas av refraktär hypoxemi eller refraktär kardiogen chock (CS). Dessa är inte de enda kritiska situationer där ECMO används men de är de vanligaste enligt beskrivningar i litteraturen.1,2

Hela spektrat av ECMO-support
Med vårt produktutbud ger vi stöd för hela spektrat av extrakorporeala kardiopulmonella behandlingar: Från partiellt CO2-borttagande till fullständig oxygenering3,4, från låga till höga blodflöden och från pediatriska patienter till vuxna.

Olika kanyleringsstrategier definierar typen av ECMO-behandling
Det finns två grundläggande ECMO-lägen som används beroende på vilket organ i kroppen som behöver stöd: veno-arteriellt (VA) och veno-venöst (VV). VA ECMO är behandlingen när både hjärta och lungor behöver funktionsstöd, medan VV-kanylering väljs när endast andningsfunktionen behöver funktionsstöd.

VV ECMO femoro-jugular för vuxna

Veno-venös ECMO (VV ECMO)
 • Stöder huvudsakligen lungorna (andningsfunktioner)
 • Tar blod från en större ven och återför det till en större ven
 • Adekvat cirkulation tillhandahålls genom hjärtats naturliga funktion

VA ECMO femoro-femoral för vuxna

Veno-arteriell ECMO (VA ECMO)
 • Funktionsstöd för hjärta och lungor (cirkulations- och andningsfunktioner)
 • Tar blod från en större ven och återför det till en större artär

VA ECMO med synkroniserat hjärtfunktionstöd för vuxna

VA ECMO med synkroniserat hjärtfunktionsstöd

En innovativ VA ECMO-behandling är vårt synkroniserade hjärtfunktionsstöd (SCS). Visionen med SCS är att överbrygga klyftan mellan fysiologi och mekaniskt cirkulationsstöd genom anpassning till patientens hjärtrytm via ett EKG-utlöst pulsatilt flöde.*

* Kliniska prövningar för att generera bevis för synkroniserad hjärtstödsbehandling är planerade. Data från prekliniska undersökningar finns.

VV ECCO2R femoro-jugular för vuxna

Extrakorporealt borttagande av koldioxid (ECCO₂R)

Extrakorporealt borttagande av koldioxid (ECCO2R) är en form av ECLS som ger lungfunktionsstöd genom att eliminera överskott av koldioxid (CO2) från blodet. Till skillnad från ECMO fungerar ECCO2R med lägre blodflöden där ingen signifikant syresättning av blodet sker.
ECCO2R syftar till att förhindra ventilatororsakade skador på lungorna genom att möjliggöra mer lungskyddande andningsmiljöer eller korrigera respiratorisk acidos hos patienter med akut hypoxisk eller hyperkapnisk andningssvikt.5

ECLS med Xenios-konsol

Dessa olika ECLS-behandlingar för hjärt- och lungfunktionsstöd kan alla utföras via Xenios-konsolen – ett modulärt system med flera funktioner. Den här tekniken möjliggör mångsidig användning. Xenios-plattformen kan användas med en mängd olika kit beroende på avsedd behandling.

 • För ECMO-behandlingar med avancerat läge som är tillämpligt på såväl nyfödda som vuxna
 • Från partiellt CO2-borttagande till fullständig oxygenering3,4
 • VV ECMO-, VA ECMO-program
 • IVA, operationssal, hjärtkateteriseringslab
   

Ett ECLS-system omfattar kanyler för kärlaccess, en blodpump och en oxygenator för gasutbyte.

Utöver denna grundkonfiguration finns MultiSupport GROUND (MSG) – vår marktransportlösning – som möjliggör transport mellan sjukhus av allvarligt sjuka patienter som genomgår behandling med extrakorporealt hjärt- och lungfunktionsstöd.

Läs mer: www.xenios-ag.com

Relaterat innehåll

Erbjuder inte enbart njurvård.

Avlägsnar skadliga ämnen.

Brogan TV et al. Extracorporeal Life Support: The ELSO Red Book (5th edition) 2017

2 Sangalli F ECMO-Extracorporeal Life Support in Adults 2014; 19-36

3 Redwan B et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015; 21:766-772

4 Braune S et al. Intensive Care Med 2016; 42(9):1437-1444

5 Combes A et al. Intensive Care Med 2022; doi: 10.1007/s00134-022-06796-w