Hoppa till innehåll

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care

  • Minskad mortalitetsrisk
  • Optimerad användning av resurser med CorDiax produktlinje
  • Lägre totala behandlingskostnader

Fördelar

Interndata: Schematisk graf över veckovis clearance

Interndata: Schematisk graf över veckovis clearance.

 

Behandlingens fördelar

HighVolumeHDF, med sina många positiva effekter på dialysrelaterade kardiovaskulära riskfaktorer, är erkänd som den mest effektiva dialysbehandlingsmetoden1 och är närmare den naturliga njurens eliminationsprofil. Genom att uppnå höga substitutionsvolymer ger HighVolumeHDF-behandlingen en effektivare clearance av medelstora molekyler. HighVolumeHDF förbättrar behandlingsresultaten och har dämpande effekter på de viktigaste kardiovaskulära riskfaktorerna för dialyspatienter:

  • Serum ß2-m och fosfatnivå2, 3, 4
  • Inflammatorisk respons5
  • Intradialytisk hemodynamisk stabilitet6
  • Anemikontroll7,9  


Dessa faktorer bidrar sannolikt till ökad patientöverlevnad.8

Minskad mortalitetsrisk med HighVolumeHDF

Under senare år har flera studier bekräftat den kliniska fördelen med HDF.8,9,11,12  Dessa studier har visat att stora konvektiva volymer i läget post-dilution krävs för att uppnå en maximering av fördelarna med HDF-behandling. Den katalanska högvolyms-HDF-studien visar en signifikant minskning på 30 % av total mortalitet för patienter med HighVolumeHDF jämfört med HD8. Det omvända förhållandet mellan magnituden av konvektionsvolymen och mortalitetsrisken har förstärkts av European Dialysis Working Group i deras senaste metaanalys13 och bekräftas av utredare inom HDF Prooling Project.14 Analysen visade att HDF minskar risken för allmän- och kardiovaskulär mortalitet, särskilt när konvektionsvolymerna är minst 23 liter per session.14 

HighVolumeHDF — mest avancerad och ändå kostnadseffektiv

HighVolumeHDF med 5008 CorDiax är attraktiv inte bara för en eventuell minskning av den totala behandlingskostnaden, utan även för dess miljövänlighet och de ekonomiska besparingar som förknippas med behandlingen tack vare en effektiv och hållbar användning av resurser.

Graf över dialysflöde

Intern data: Postdilution med FX CorDiax 600 Hct = 35 %; Recirkulation = 5 %

Optimerad användning av resurser med CorDiax produktlinje

De innovativa och högautomatiserade funktionerna i CorDiax produktlinje är vårdpersonalen till hjälp genom att optimera dagliga arbetsflöden och säkerställa en hög och jämn nivå av patientsäkerhet. Resultatet blir en enkel integration av HighVolumeHDF i den dagliga rutinen. Framställningen av steril, icke pyrogen substitutionsvätska för HighVolumeHDF baseras på en filtreringsprocess i två steg.

  • Inga extra kostnader för ett ytterligare engångsfilter.
  • Inget behov av steril natriumklorid eller slaskpåsar för priming eller återgivning.


Autoflow-funktionen anpassar automatiskt dialysflödet till blodflödet. Detta ger stora besparingar i vatten, koncentrat och energi och leder till betydande kostnadsminskningar.

Graf över potentialen för kostnadsbesparing vid HighVolumeHDF

Potentiell kostnadsbesparing vid HighVolumeHDF * Gäller för patienter som behandlas enbart med Sevelamer

HighVolumeHDF — lägre totala behandlingskostnader

De huvudsakliga drivkrafterna för dialysrelaterade behandlingskostnader, förutom direkta kostnader för ingrepp, är sjukhusvistelser samt användning av erytropoietin (EPO) och fosfatbindare. I en ekonomiskt stram verklighet bör alla möjligheter att minska den totala behandlingskostnaden övervägas. En stor mängd sjukvistelser påverkar inte bara patienternas livskvalitet utan innebär även den dyraste formen av sjukvård i varje sjukvårdssystem. HighVolumeHDF kan avsevärt minska antalet sjukhusvistelser och hypotensiva episoder.8 Mängden EPO1 och fosfatbindare4,10 som administreras till dialyspatienter har visat sig minska när HDF används. Således kan högre vårdkvalitet erbjudas med lägre medicineringsnivåer och läkemedelskostnader.

Från löfte till bevis

Vårt engagemang för att uppnå bästa möjliga resultat för varje dialyspatient har drivit vår passion för hemodiafiltration (HDF). Denna passion vilar på den fasta övertygelsen att HDF är den bästa behandlingen för varje patient.

Vår övertygelse om HDF är nu den allmänna uppfattningen i den vetenskapliga världen och backas upp av bevis. Under senare år har flera studier bekräftat fördelarna med HDF8, 9, 11-15 Senast i raden är den katalanska högvolyms-HDF-studien8, som ytterligare bekräftar fördelarna med denna behandling. Övertygande vetenskapliga bevis om väsentligt förbättrade behandlingsresultat i kombination med 5008 CorDiax, vilka är tillförlitliga och enkla att använda. Detta är lockande skäl för att byta til HighVolumeHDF – nu.

Det är därför Fresenius Medical Care i mer än 30 år har utvecklat produkter för hjärtskyddande hemodialys, som har lett oss till CorDiax produktlinje – det perfekta stödet för HighVolumeHDF - behandlingen.

En historia av engagemang för HDF


Från hemodiafiltration till HighVolumeHDF

HDF är en njurersättningsteknik som kombinerar två principer – diffusion och konvektion. Den konvektiva processen är baserad på ultrafiltreringen av stora mängder plasmavatten över membranet. På så sätt är det möjligt att effektivt avlägsna större lösa ämnen på grund av konvektionen, utöver den diffusiva transporten av små molekyler.

För att upprätthålla vätskebalansen är det nödvändigt att ersätta den extra ultrafiltreringsvolymen (helst efter dialysatorn), även känd som postdilutions-HDF.

Volymen spelar roll i hemodiafiltration

Ny forskning har visat att stora konvektiva volymer krävs i postdilutionsläget för att maximera HDF-behandlingens fördelar.8,9,11-15  Enligt den katalanska högvolyms-HDF-studien bör målet för substitutionsvolym (utan ultrafiltration) vara minst 21 liter per behandling vid post-dilution för en bättre överlevnad.8 Beredningen av stora mängder substitutionsvolym är inte längre en utmaning. För att maximera substitutionsvolymen för varje patient behövs en ny terapeutisk metod — HighVolumeHDF.

Studie

Den katalanska högvolyms-HDF-studien8

Data från den katalanska högvolyms-HDF-studien bekräftar vår ursprungliga övertygelse att varje patient ska få en chans att dra nytta av HighVolumeHDF.

Ökad överlevnad

30% reducering av total mortalitetsrisk (p=0.01)
55% reducering av mortalitetsrisk p.g.a. infektioner (p=0.03)
61% reducering av mortalitetsrisk p.g.a. stroke (p=0.03)

 

Data från katalansk högvolyms-HDF-studie

*Medianvärdet för levererad konvektiv volym varierade mellan 23 och 24 liter/behandling **92 % med High-Flux HD Graf anpassad efter ursprunglig publikation

Patienter som randomiserats till högeffektiv post-dilution online HDF hade en signifikant lägre allmän dödlighet jämfört med patienter behandlade med konventionell high-flux hemodialys.

Bättre välmående för patienter

28% riskreducering vid förekomst av hypotensiva episoder (p<0.001)

 

Lägre behandlingskostnader

22% riskreducering av totalt antal sjukhusvistelser (p = 0,001)

Studiedetaljer8

Studiens mål:
Att jämföra effekterna av online-hemodiafiltration med hemodialys på patientöverlevnad.

Studiens design:
Prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med stöd från det katalanska nefrologisällskapet.

Studiens effektmått:
Den primära resultatvariabeln var total mortalitet och sekundära resultat inkluderade kardiovaskulär mortalitet, sjukhusvistelse oavsett orsak, behandlingstolerans och laboratoriedata.

Patienter:
906 patienter med kronisk hemodialys tilldelades antingen fortsatt hemodialys (n = 450) eller bytte till högeffektiv postdiluterad online-hemodiafiltration (n = 456). 

Ta del av studien

 

Produkter

Bild på HighVolumeHDF

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care

Utmaningarna som hemodiafiltration möter har lett oss till att ständigt utveckla nya innovativa produkter som stöder HighVolumeHDF-behandlingen. Vårt mångåriga engagemang för att göra HighVolumeHDF tillgänglig för alla patienter har lett till en avancerad och mycket synergisk portfölj. Resultatet: 5008 CorDiax och 5008S CorDiax i kombination med FX CorDiax HDF hemodiafilter och Online Purification Cascade (OPC) bildar idag ett integrerat behandlingssystem, förstärkt av stödtjänster som är skräddarsydda för din behandling.

5008 CorDiax och 5008S CorDiax

5008 CorDiax och 5008S CorDiax: HighVolumeHDF som standard

Med den nya AutoSubplus-funktionen på 5008 CorDiax och 5008S CorDiax blir HighVolumeHDF lika enkel och pålitlig som HD utan behov av ytterligare åtgärder från användaren.

FX CorDiax Hemodiafilter: förstaklassig design

FX CorDiax hemodiafilter är utformade för optimala flödesförhållanden som säkerställer effektiv borttagning av medelstora molekyler samtidigt som albuminförlust undviks.

Online Purification Cascade (OPC) produktlinje

Online Purification Cascade (OPC): Smart styrning av vattenkvalitet

OPC produktlinje omfattar alla processer för leverans av stora mängder substitutionsvätska, ett krav vid HighVolumeHDF-behandling.

Läs mer om vattenteknik

Relaterat innehåll
HDF-pump

HighVolumeHDFas standard.

FX CorDiax 100

Formgiven för dialys. Byggd för hjärtskydd.

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93.

13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.

15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.