Hoppa till innehåll

Individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem

Individanpassad Sodium Management

Individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem möjliggör diffusiv natriumbalans tack vare en kontrollfunktion i blodslangarnas slutna krets.

Ett viktigt mål med dialysbehandling är att hålla en blans mellan det interdialytiska saltintaget via kosten och den intradialytiska borttagningen av natrium. Tillförsel av natrium under dialys kan leda till en ökning av den interdialytiska viktuppgången samt högt blodtryck, vilka båda är stora kardiovaskulära riskfaktorer.

Patienters serumnatrium före dialysen varierar mycket1

Diagrammet visar hur serumnatrium före dialys på 369 slumpvis utvalda patienter legat i genomsnitt under en 6-månadersperiod (dialysatnatrium 137 mmol/l, normalt laboratorieintervall för serumnatrium är 135-145 mmol/l).

För närvarande fastställs sällan natriumkoncentrationen i plasma före dialys. Om dialysatnatrium inte ska följa standardordination, utan anpassas efter patientens plasmanatrium före dialys, måste plasmanatrium fastställas på laboratorium före varje dialys om man inte använder Sodium Management.

Den individuella dialysatnatriumordinationen är en avgörande faktor för inställning av natriumkoncentrationsgradienten.

Att agera utifrån diffusiv natriummassöverföring i form av en reducerad diffusiv natriumbelastning kan leda till:

  • Minskad törst1 
  • Minskad interdialytisk viktuppgång2
  • Förändrade kortsiktiga resultat tack vare minskad övervätskning och sänkt blodtryck3

Riktlinjerna rekommenderar starkt ett individanpassat dialysatnatrium4,5

Tillförsel av natrium under HD leder helt klart till ökad törst vilket resulterar i volymexpansion, ökad kardiell belastning och påföljande hypertoni.Det finns belägg för att högt intag av natrium via kosten och otillräcklig borttagning av natrium under HD kan resultera i för stort vätskeintag och hypertoni. Att individanpassa dialysatnatrium utifrån natriumkoncentrationen i plasma kan förbättra den hemodynamiska stabiliteten under dialys.5

Sodium Management i 6008 CAREsystem underlättar individanpassad förskrivning av dialysatnatrium i syfte att bättre uppfylla rekommendationerna i riktlinjerna. Individanpassad Sodium Management hjälper till att undvika natriumbelastning under dialysen.

Enkel justering av dialysatnatrium med hjälp av plasmanatriumkoncentrationen

Kontinuerliga mätningar av dialysatets konduktivitet bestämmer mängden diffusivt natrium som tillförs eller tas bort från patienten. Maskinen mäter kontinuerligt konduktiviteten på inkommande och utgående dialysat och bestämmer natriumbalansen utifrån en kinetisk modell. Natriumkontroll (Na-kontroll) anpassar automatiskt dialysatnatrium efter patientens plasmanatrium. Denna funktion individanpassar natriumförskrivningen, hjälper till att undvika extra kostnader och arbete, kan göra extra, tidskrävande blodprover överflödiga och är lätt att införa i klinisk praxis.

Principen för kontinuerlig balansering av diffusiv natriumöverföring med individanpassad Sodium Management

Kontinuerlig balansering av diffusiv natriumöverföring

Information om patientens saltintag förbättrar nutritionsutbildningen.

Patientens saltintag under den interdialytiska perioden är en viktig orsak till övervätskning.7 Visualisering av patientens borttagande av natrium med Sodium Management ger information om interdialytiskt saltintag, förbättrar nutritionsutbildningen och kan förbättra HD-patientens resultat.

Att kombinera Sodium Management med BCM-baserad bedömning av vätskestatus ger möjlighet till en exakt och personanpassad natrium-/ och vätskehantering och kan förbättra patientutfallet vid hemodialys. 

Trenden för plasmanatrium före dialys kan tyda på patologiska förändringar

Övervakning av trenddata för plasmanatrium före dialys (med hjälp av TDMS – Therapy Data Management System**) kan påvisa potentiella patologiska förändringar över tid.

Denna information kan användas kliniskt som utgångsvärde för ytterligare överväganden vid avvikelser från normalområdet, eller för övervakning av trender på kort och medellång sikt som potentiell indikation på patologiska förändringar.8

**Therapy Data Management System är ett samlingsbegrepp för olika produkter som måste köpas separat som tillval.

Fördelarna med enkel och individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem

  • Kontroll av diffusiv natriumöverföring möjliggör en individanpassad natriumförskrivning.
  • Visualisering av patientens borttagning av natrium vid varje behandling ger värdefull information om patientens interdialytiska saltintag.
  • Trendanalys via valfri datahantering** av plasmanatrium före dialys kan hjälpa till att upptäcka patologiska förändringar.
Fördelning av plasmanatriumförändringar

Diagrammet har anpassats från referens9

Fördelning av plasmanatriumförändringar 

Diagram: Noll natriumdiffusion begränsar fördelningen av plasmanatriumförändringar9

Intradialytiskt plasmanatrium förändring vid dialys av 30 patienter med antingen ett fast dialysatnatrium enligt standardvärde på 138 mmol/l (ljusblå), eller med Sodium Management med målet noll diffusiv överföring (mörkblå).

Sodium Management video

Sodium Management — a therapy feature available with the 6008 CAREsystem

Sodium Management – en behandlingsfunktion på 6008 CAREsystem

Professor Bernard Canaud
Professor emeritus i nefrologi | Montpellier University, Frankrike
Chief Medical Scientist | Global Medical Office EMEA

Relaterat innehåll
[Translate to Swedish:]

More care. Less complexity.