Hoppa till innehåll

Peritonealdialys – en översikt

Peritonealdialys (PD) är en patientcentrerad behandling. Patientcentrerade metoder har visat sig ge patienterna mer inflytande, öka deras välbefinnande, förbättra vårdkvaliteten och bidra till hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet.1 År 2020 behandlades runt 413 000 patienter med njursjukdom i slutstadiet med peritonealdialys (PD) globalt och antalet ökar.2

Utöver att behandlingen kan ske i hemmet har PD andra fördelar för patienter:

 • Bättre bevarande av kvarvarande njurfunktion jämfört med HD3,4
 • Kärlåtkomst (t.ex. fistel eller transplantat) är inte nödvändig3,4
 • Dialys i hemmet ger patienter självständighet och flexibilitet i schemaläggningen
 • Mindre tid på dialysavdelningar, eller på resor till dem5,6
 • Organisera livet kring dialys och särskilt möjligheten att resa6
 • PD har samma överlevnadsfrekvens som konventionell HD. Akutvårdspatienter kan till och med dra nytta av att börja med peritonealdialys under de första åren med dialys6,7

CAPD: Individuella kliniska lösningar för specialanpassning av dina patienters behandling

Inom området för kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) är våra individuella kliniska lösningar utformade för att specialanpassas för enskilda patienters behandling. stay•safe-systemet för CAPD-behandling har säkerhetsfunktionerna DISC och PIN som är kopplade till PD-lösningen. stay•safe-systemet – små detaljer som gör stor skillnad.

Effektiv utbildning

PIN- och stay•safe DISC-teknik har utformats för enkel utbildning av patienter och bekvämare behandling

Intuitiv hantering

med stay•safe DISC som ger vägledning för patienterna genom dialysproceduren

Minskning av riskabla steg

med en unik PIN-funktion för förslutning av kateterförlängningen före frånkoppling8

För patientföljsamhet

Användningsmetoden med vägledning är utformad för att öka patientföljsamheten och minska antalet hanteringsfel

En plats för allt

stay•safe-hållaren rymmer alla de delar av systemet som patienterna behöver för behandling

Finns i många länder

I många länder kan patienter dra nytta av fördelarna med stay•safe CAPD-behandlingsalternativet för bekvämare resor

PVC-fri och fri från skadliga mjukgörare

Biofine Fresenius

Vi strävar alltid efter miljömässig hållbarhet och erbjuder systemkomponenter (lösningspåse, tömningspåse och slangar) som är tillverkade av material som Biofine som är fritt från PVC och mjukgörare

Nordic EcoLabeling har certifierat olika Fresenius Medical Care-engångsprodukter för peritonealdialys

CAPD – man som vilar i en soffa

Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

CAPD

Mer information

APD: Personbaserad behandling som kan anpassas över tid

Lika unik som var och en av dina patienter: sleep•safe harmony
Hur kan en enda cykler erbjuda behandlingsalternativ som är specialanpassade för dina patienters behov?

I en liten användbarhetsstudie från Reitz et al. visades god inlärningsförmåga och användarvänlighet för sleep•safe harmony-cyklern.9 

Anpassad APD (aAPD) med sleep•safe harmony gör det möjligt att kombinera korta cykler med små fyllvolymer med långa cykler med stora fyllvolymer och varierande glukoskoncentrationer. Detta sätt att ordinera PD, som föreslås av Fischbach et al., kan ha potential att förbättra ultrafiltration (UF) och clearance under en PD-session.10


sleep•safe harmony erbjuder:

 • Personbaserad behandling som anpassas efter patienternas behov. Alternativ för flexibilitet i behandlingen med integrerad FlexPoint-teknik
 • Alternativ för anpassad APD-behandling som har rapporterats förbättrar ultrafiltration och clearance10,11  
 • Integrerade animationer på skärmen ger vägledning och underlättar installation12
 • Ordinationsvägledning på cyklern och via programvaran PatientOnLine som stöder behandlingshantering (måste köpas separat) 
APD – kvinna och barn som ligger i en säng

Automatiserad peritonealdialys

APD

Mer information

Mångsidigt utbildningsstöd för PD

Komma igång med CAPD

Vi ger dig stöd med en mängd olika specifika utbildningar som utgör grunden för en säker start på behandlingen. Och medan alla förbereder sig hjälper vi till med att se till att allt är förberett och fungerar som det ska i patienternas hem.

VR-utbildning (Virtual Reality)

VR-utbildning (Virtual Reality)

VR-utbildningsmaterial för patienter och sjukvårdspersonal för hemdialys. Tjänsten är inte tillgänglig i alla länder.

Mer information
studie av PD med vätskehantering

Figur 1:
Studieinformation
Vätskestatus när PD påbörjas. Prospektiv kohortstudie implementerad på 135 studiecenter i 28 länder.17 IPOD-PD-studien har visat att övervätskning är mycket vanligt förekommande redan när PD påbörjas.18

Individuell anpassning av PD med vätskehantering

Ett av de största problemen i dagens praxis för dialysbehandling är kvantitativ bedömning och hantering av vätskestatus. Det finns många faktorer som är kända för att påverka vätskestatus, till exempel komorbida tillstånd, läkemedel, näringsstatus och behandlingsmodaliteter.13,14

Korrekt bedömning av vätskebalans hos dialyspatienter är viktig på grund av dess betydelse för utvecklingen av kardiovaskulära (CV) sjukdomar, som är den främsta dödsorsaken hos dialyspatienter. 15 Att uppnå evolemi är därför ett huvudmål med PD, eftersom både uttorkning och övervätskning kan öka dödligheten genom kardiovaskulär risk och försämring av kvarvarande njurfunktion (RRF).14,16

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vad gäller vätskestatus:

 • Endast UF kan vara missvisande för bedömning av patientens vätskestatus.
 • För att förbättra patientens vätskevolymstatus ska både inflöde och utflöde kontrolleras.
 • Blodtryck kan vara en missvisande parameter för bedömning av vätskestatus och kan orsaka felaktiga behandlingsbeslut.
bild på kroppens totala vatteninnehåll

Bild 2: Fördelning av kroppens totala vatteninnehåll (TBW)21

Riktlinjer/rekommendationer från ISPD – Riktlinjer för mål för lösnings- och vätskeavlägsnande hos vuxna patienter med kronisk peritonealdialys

I riktlinjerna från ISPD rekommenderas att klinisk bedömning ska omfatta ett brett spektrum av kliniska resultat och laboratorieresultat, inklusive peritoneal clearance och njur-clearance, hydreringsstatus, aptit och näringsstatus, energinivå, hemoglobinkoncentration, respons på erytropoetinbehandling, elektrolyter och syra-basbalans, kalciumfosfathomeostas och blodtryckskontroll (evidensnivå C).19

Övervätskning innebär expansion av extracellulärt vatten. Vid undersökning av övervätskning är det viktigt att dela upp kroppens totala vatteninnehåll (TBW) i intracellulärt (ICW) och extracellulärt vatten (ECW). Den senare delas i sin tur upp i cirkulationsutrymmen och interstitiella utrymmen.20,21

oberservationsstudie, övervätskning

Bild 3:
Överlevnadskurvor för euvolemiska och övervätskade patienter16
 

Studieinformation
Tvärsnitts- och observationsstudie på ett studiecenter, med uppföljning upp till 6,5 år
Hydrering uppmätt med Body Composition Monitor (BCM)

En steg-för-steg-metod

Ett potentiellt livsfarligt hot mot patienter med peritonealdialys (PD): övervätskning

Vätskehantering hos patienter med peritonealdialys (PD) är mycket viktigt eftersom det har visat att:

 • PD-patienter med övervätskning har en signifikant högre mortalitetsrisk än euvolemiska patienter.16

Volymkontroll – tre steg för bättre volymkontroll

Den här steg-för-steg-metoden är utformad för att ge stöd för PD-patienter. Baserat på vår erfarenhet och mångsidiga portfölj tillhandahåller vi lösningar för varje steg av vätskehanteringen. Våra produkter och tjänster täcker hela processen och ger möjlighet till förbättrat patientresultat.

De tre stegen består av:

Få bättre förståelse av faktisk vätskestatus och -trend

[Translate to Swedish:] BCM-Body Composition Monitor

Experter från International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) rekommenderar regelbunden klinisk bedömning av vätskestatus.19

BCM (Body Composition Monitor) är ett komplement till rutinmässig bedömning av patienter och används aktivt på många PD-kliniker. Den ger stöd för beslut om terapeutisk hantering av volymkontroll hos PD-patienter. Vid varje besök kan du bedöma och övervaka patientens faktiska vätskestatus, vilket gör att du kan upptäcka problem tidigt och ingripa med korrigerande åtgärder.22

 

Vi rekommenderar att hydreringsstatus regelbundet bedöms kliniskt vid varje uppföljningsbesök och oftare om det är kliniskt indikerat.23

Uttorkning Normohydrering Överhydrering
Hypotoni Normotoni Hypertoni
Förlust av RRF Bevarande av RRF/reduktion av CV-risk Förlust av RRF/LVH
Ökad mortalitet Förbättrad överlevnad Ökad mortalitet

Förbättrad volymstatus till följd av medvetenhet

peritonealdialysdiagram

Bild 4: Grupp 1: Patienter och deras primära sjuksköterskor fick information om patienternas hydreringsstatus (diagrammen från de ursprungliga publikationerna har anpassats)24

peritonealdialysdiagram

Bild 5: Grupp 2: Patienterna och deras ansvariga sjuksköterskor informerades inte om deras vätskestatus (diagrammen från de ursprungliga publikationerna har anpassats)24

Ha det i åtanke för bättre intagskontroll

[Translate to Swedish:] adherence of of PD patients

Ett skäl till bättre kontroll av intag

Överdrivet intag av natrium i kosten har skadliga effekter på Parkinson-patienters hälsa. Det höjer den extracellulära osmolaliteten, vilket leder till:

 • Förflyttning av vatten från det intracellulära utrymmet till det extracellulära utrymmet, vilket leder till volymexpansion25
 • Stimulering av törst26
   

Trots betydelsen av detta ämne visade en systematisk genomgång av peer-reviewed litteratur om följsamhet till kostråd att upp till 67 % av patienterna inte följde riktlinjerna.27

Därför måste ytterligare insatser göras för att förbättra följsamheten för PD-patienter vad gäller begränsning av salt och vätska i kosten. Förbättring av följsamheten av intag skulle underlätta den övergripande korrigeringen av vätskeobalans.

Bevara den kvarvarande njurfunktionen (RKF) längre och använd det anpassade konceptet för PD-ordination

[Translate to Swedish:] model of the relationship between RKF and UF

Bild 6: Bild som visar minskningen i RKF (fiktiv bild)

* Förslag på modell för förhållandet mellan RKF och UF – förenklad representation av den naturliga minskningen av RKF. Minskningen kan variera kraftigt för enskilda patientfall.

Förbättrar vätskeutflödet hos PD-patienter

Vad bidrar njurarna med?

Minskningen av RKF påverkar kliniska resultat. Förlust av RKF utlöser inte bara övervätskning, utan bidrar även till inflammation, anemi, undernäring, LVH, hypertoni och kardiovaskulär sjukdom.28

Vad bidrar tekniken med?

Med minskningen av RKF vid kronisk njursjukdom blir ultrafiltration (UF) via PD allt viktigare och mer utmanande. PD möjliggör en individualiserad dialysförskrivning genom att kombinera olika tekniker, dialyslösningar samt hur många gånger och hur länge vätskan lämnas i bukhålan.17

Med tanke på betydelsen av RKF och UF för framgångsrik vätskehantering är kliniska strategier för att bevara RKF och förbättra UF av yttersta vikt.

Behåll RKF- och UF-kapaciteten för att öka avflödet

RKF är viktigt för avlägsnande av vätska och lösning. Att upprätthålla RKF är viktigt för urinproduktion och reglering av vätskestatus och därför kan användning av PD-lösningar vara en viktig faktor för patientens vätskehantering.29

Enligt riktlinjerna rekommenderas att PD-lösningar används som hjälp för att minska de skadliga effekterna av kronisk exponering av peritonealmembranet och bevara membranfunktionen längre.30,31,32

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vad gäller vätskestatus:

 • Endast UF kan vara missvisande för bedömning av patientens vätskestatus
 • Vätskestatus är huvudsakligen resultatet av balansen mellan intag och utflöde över tid. För att förbättra patientens vätskestatus bör båda aspekterna kontrolleras för att fastställa trenden för vätskestatusen13
 • Blodtryck kan vara en missvisande parameter för bedömning av vätskestatus och kan orsaka felaktiga behandlingsbeslut13
man vid tangentbord

Stöd och övervakning

Mer information
Relaterat innehåll

Automatiserad peritonealdialys (APD) är en hembehandling som även kan utföras under natten. APD-produkterna från Fresenius Medical Care omfattar sleep•safe harmony och sleep•safe.

CAPD – kvinna som läser

stay•safe hjälper patienter med daglig CAPD-egenbehandling på ett enkelt och bekvämt sätt.