Hoppa till innehåll

Förordning om medicintekniska produkter

EU-förordning 2017/745

Kvinnlig sjukvårdsarbetare

Kraven i EU:s MDR

Fresenius Medical Care har förbundit sig att säkerställa att alla våra medicintekniska produkter möter tillämpliga MDR-krav i enlighet med respektive övergångsperiod.

Många frågor uppstår beträffande MDR med avseende på:​

 • Dess påverkan på den kontinuerliga tillgängligheten av produkter från Fresenius Medical Care​

 • Information om dess tillämplighet för kunder och användare av våra medicintekniska produkter​
   

På grund av omfattningen och komplexiteten av den nya MDR-förordningen, så implementeras de nya kraven enligt särskilda implementeringsprogram och kontrolleras av företagsledningen i nära koordination med vårt anmälda certifieringsorgan(en lista över alla MDR-designerade anmälda certifieringsorgan hittas i länkavsnittet nedan*).​

I följande avsnitt med vanliga frågor ges relevant information om hur Fresenius Medical Care ska implementera MDR och vilka konsekvenser det har för kunder och användare av medicintekniska produkter.​

Vanliga frågor

Uppfyller Fresenius Medical Care MDR-kraven?​

Efterlevnaden av Fresenius Medical Cares kvalitetsstyrningssystem med tillämpliga MDR-krav utvärderades och bekräftades vid externa revisioner utförda 2019 av anmält certifieringsorgan. Sedan dess är vi föremål för regelbundna övervakningsrevisioner avseende efterlevnad av MDR.​

En lika viktig förutsättning för att erhålla MDR-certifiering är produktkontrollen i den mening att kraven i MDR efterlevs. Efter framgångsrik utvärdering av anmält certifieringsorgan har den första produktkategorin inkluderats bland MDR-certifierade produkter. Antalet produkter som efterlever MDR kommer ständigt att öka under nästkommande år i linje med övergångsbestämmelserna för MDR.

Respektive EU-certifikat i överensstämmelse med MDR som har utfärdats av anmält certifieringsorgan kommer att uppdateras i respektive produktkategori.

Vilka är övergångsperioderna från det tidigare direktivet för medicintekniska produkter (MDD) till MDR som tillämpas för Fresenius Medical Care?​

Se bilden för allmänna tidsramar avseende övergång till MDR.​

För särskilda riskklasser av medicintekniska produkter kan strängare tidsramar gälla i enlighet med tillämpliga bestämmelser.​

Tidslinjerna för MDR är dock föremål för granskning och möjliga ändringar som EU-kommission anser är nödvändiga. Betydande exempel:​

 • På grund av COVID-19-krisen har datum för ikraftträdande för MDR senarelagts av EU-kommissionen ett år till den 26 maj 2021 (EU-förordning 2020/561).​

 • Övergångsperioden för certifiering av särskilda klass I-produkter har senarelagts från ursprungliga maj 2020 till maj 2024. De produktgrupper som berörs är exempelvis programvara för medicintekniska produkter som är föremål för uppklassificering (rättelse till EU-förordning 2017/745 från den 25 november 2019).​

 

Källa: Modifierad infografik från EU-kommissionen

När kommer alla påverkade produkter från Fresenius Medical Care att efterleva de nya MDR-kraven?​

Våra medicintekniska produkter kommer att släppas ut på EU-marknaden i överensstämmelse med tillämpliga EU-krav under de övergångsperioder från tidigare MDD till MDR som fastställts enligt lag.​

Fram till maj 2024 kan produkter som har certifierats under MDD under vissa villkor ändå släppas ut på marknaden efter det att MDR till fullo tillämpats, såvida deras EG-certifikat är giltiga.​

Under denna period kommer Fresenius Medical Care, i enlighet därmed, att släppa ut både MDD- och MDR-certifierade medicintekniska produkter på marknaden. Fram till maj 2024 kommer produkter från Fresenius Medical Care med MDD-certifiering gradvis att certifieras enligt MDR. Under denna period kan det bli nödvändigt att utföra anpassningar i FME-utbudet.​

Fram till maj 2025 kan försäljning av lagerförda MDD-certifierade produkter fortfarande ske, vilka kommer att fyllas på med MDR-certifierade produkter.

Vilka ändringar avseende märkning förväntas för MDR-certifierade produkter?​

MDR-certifierade produkter kräver en unik produktidentifiering (UDI). UDI är en serie numeriska eller alfanumeriska tecken som möjliggör identifiering av en specifik produkt på marknaden.

Särskilda symboler måste användas för MDR-certifierade produkter. Exempel på dessa hittas i den första bilden.

UDI-koden på produkter som efterlever MDR ersätter inte artikelnumret. Koden är till för produktidentifiering och spårbarhet under hela produktens livscykel*.

I den andra bilden hittar du ett exempel på en generisk etikett för efterlevnad av MDR.

Exempel på MDR-symboler
Exempel på MDR-etikett
Exempel på MDR-etikett

I vilken omfattning måste kunderna säkerställa produktspårbarhet avseende våra medicintekniska produkter efter implementering av kravet på UDI-märkning? ​

MDR-certifierade produkter kräver en unik produktidentifiering (UDI). UDI är en serie numeriska eller alfanumeriska tecken som möjliggör identifiering av en specifik produkt på marknaden.

Relevanta tillämpliga skyldigheter för kunder beskrivs i EU-kommissionens faktablad (se länken i avsnittet nedan*) för​;

 • unik produktidentifiering (UDI)​

 • auktoriserade representanter, distributörer och importörer​

 • sjukvårdspersonal och vårdinstitutioner​

Vad har EUDAMED-databasen för relevans?​

European Database on Medical Devices (EUDAMED) är en databas som hanteras av EU-kommissionen för lagring av information om medicintekniska produkter.

Målet med EUDAMED är att stärka övervakningen av marknaden genom att ge behöriga myndigheter snabb åtkomst till information om tillverkare, auktoriserade representanter, medicintekniska produkter, certifikat och övervakningsdata samt att dela information från kliniska prövningar för att bidra till en enhetlig tillämpning av tillsynskrav, särskilt i avseende med krav på registrering.​

Alla tillverkare och alla medicintekniska produkter som finns på EU-marknaden måste vara registrerade i EUDAMED. Tillverkare (som Fresenius Medical Care) måste säkerställa att alla uppgifter som tillhandahålls EUDAMED är korrekta och uppdaterade. Uppgifter inkluderar produktrelaterad information, data från olika marknadskontrollrapporter och uppgifter om den registrerade ekonomiska aktören.​

Fresenius Medical Care måste uppfylla kraven på registrering i EUDAMED och rapportera inom de tidsramar som fastställts enligt lag.

Nedladdning av användarinstruktioner

För MDR-certifierade produkter från Fresenius Medical Care kommer användarinstruktioner att tillhandahållas online, utöver den tryckta versionen. Användarinstruktioner för MDR-certifierade produkter hittar du här.

Bakgrundsinformation om MDR ​

Information och faktablad från EU-kommissionen

Gör en  snabbsökning  för att hitta följande dokument:

 • EU-förordning 2017/745 (MDR)
 • Webbplats från EU-kommissionen med allmän information om MDR​
 • Lista över alla MDR-designerade anmälda organ​

 

Du kan även se följande länkar:

 

Information och faktablad från andra källor

Branschorganisationer och offentliga myndigheter för allmän information om MDR:​

*Faktablad från EU-kommissionen för UDI, för auktoriserade representanter/distributörer/importörer och för sjukvårdspersonal från EU-kommissionen