Hoppa till innehåll

Stöd och övervakning för PD

läkare vid ett tangentbord

PD är en patientcentrerad behandling

Patientcentrerade metoder har visat sig kunna ge patienter större möjligheter, förbättra deras välbefinnande, förbättra vårdkvaliteten och bidra till hållbarheten för vårdsystemen.1

Att kombinera dialysvård i hemmet med digitala lösningar kan vara en avgörande faktor för att stödja konceptet med rätt behandlingsform för rätt patient, vid rätt tidpunkt för att tillhandahålla värdebaserad njurvård.

Förvänta dig mer av oss

CAPD-övervakning och -stöd

När behandlingen har påbörjats erbjuder vi ett brett sortiment av verktyg och tjänster som syftar till att förbättra resultaten, minska arbetsbelastningen och öka patientföljsamheten.

* Tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Tillgänglighet vad gäller tjänsten och produkterna måste klargöras innan en semester planeras eller bokas.

läkare som diskuterar PD

Shutterstock # 33198772 ©  JHDT Productions

PatientOnLine

PD-hanteringsprogramvara utformad för ditt team

 • Individuellt receptstöd
 • Behandlingsresultat och -analys
 • Patientuppföljning – detaljerad översikt

I korthet

Förenkla PD-hanteringen

PatientOnLine-programvaran från Fresenius Medical Care förenklar hanteringen av PD-behandling. Den är utformad för att ge stöd för kliniskt beslutsfattande och öka teamets effektivitet genom att förbättra tillgängligheten till information om patientbehandling. Evidensbaserad ordinationsmodellering och intuitiv rapportering hjälper dig att uppnå lämplighetsmålen för PD genom att möjliggöra individuellt anpassade behandlingsordinationer.

De visade modelleringsresultaten baseras på en matematisk modell och ska endast ses som vägledning. Terapeutiska beslut får aldrig fattas baserat endast på dessa beräkningar. Den behandlande läkaren ansvarar för hur PD-behandlingen genomförs.

PatientOnLine som ett verktyg för att förbättra kliniska arbetsflöden

PatientOnLine integrerar behandlingsprocesser för PD med kliniska bedömningsverktyg som enkelt passar in i de dagliga rutinerna. Med denna programvara ändras det sätt på vilket patientdata stöder det kliniska arbetsflödet, vilket ger dig fullständig översikt och kontroll över alla komponenter för peritonealdialys:

 • Kvalitetssäkring och testning
 • Uppföljning, rapporter och statistik
 • Behandlingsresultat och analys
 • Individuell ordination och modellering

Beslutsprocess med vägledning

Bättre förståelse av patientens aktuella tillstånd

Adekvat dialys har en avgörande inverkan på utfallet för patienten. PatientOnLine hjälper dig att uppnå lämplig dialys genom att snabbt sammanfatta de stora mängder patientspecifika parametrar som behövs för att skapa och bedöma en ordination. PatientOnLine tillhandahåller klinisk information som underlättar beslutsfattande och är utformad för att optimera behandlingen till förmån för patienten.

Läkare med glad patient

Shutterstock # 1562123116 © fizkes

Med PatientOnLine kan du:

 • bestämma lämplig behandlingsform för patienterna
 • göra individbaserade anpassningar av patientens CAPD- eller APD-behandling
 • använda verktyget för ordinationsmodellering för att simulera om patienterna kan nå dialysmål
 • navigera genom stora mängder detaljerad medicinsk information som krävs för att analysera aktuell patientstatus
 • simulera ordinationer för att eliminera prövnings- och felfasen
 • använda programvaran för flera behandlingsformer (CAPD, APD eller en kombination av båda)
 • få insyn i patientens aktuella status genom att ta hänsyn till de adekvata resultat du får tillgång till när du väljer PFT (Peritoneal Function Test), PET (Peritoneal Equilibration Test) eller 24-timmars batchsamling.

Simulera beslut via ordinationsmodellering

PatientOnLine ger stöd för beslutsfattande genom att simulera resultat av föreslagna ändringar innan de görs.

Det är helt upp till dig att välja metod

PatientOnLine är utformad för att samarbeta med dig och tillhandahålla olika alternativ. Du kan skapa en ny ordination eller använda ordinationsmodellering för att bedöma det potentiella resultatet av en befintlig ordination.

Du kan välja mellan att:

 • ange önskade dialysmål, så genererar PatientOnLine en ordination, eller
 • ange en ordination, så ger PatientOnLine dig en uppskattning av möjliga dialysresultat

 

Omvårdnad av patienter tar tid – hantering av klinisk information ska inte göra det

All information som du behöver på ett ställe PatientOnLine levererar en specialiserad PD-hanteringslösning för hela njurvårdsteamet. Den är utformad utifrån den kliniska personalens arbetsflöde och ger personalen snabb och enkel åtkomst till viktiga patientdata. Det innebär att det kliniska teamet inte behöver ägna lika mycket tid åt att hantera data och istället kan ägna mer tid åt att fokusera på patientvård.
Funktioner för det kliniska teamet:
 • Hantera all patientinformation
 • Registrera omfattande patienthistorik och utveckling
 • Lägg till, ändra eller uppdatera patientjournaler via det intuitiva användargränssnittet i PatientOnLine
 • Använd nätverksinfrastrukturen för att samtidigt få åtkomst till och dela behandlingsrelevant information
 • Skapa och skriv ut anpassade rapporter utifrån dina kriterier
 • Arbeta med pediatriska och vuxna patienter oavsett behandlingsform
Syftet med enhetsintegrering är att spara tid

Klinisk personal kan överföra och uppdatera patientinformation i PatientOnLine-programmet med hjälp av patientkortet i APD-cyklern eller monitorn för kroppssammansättning (BCM).

 • Förstå patientens aktuella vätske- och näringsstatus genom att överföra BCM-mätningar till PatientOnLine-programvaran
 • Ladda upp behandlingsresultat, visa historik eller överföra inställningar för APD-ordination med sleep•safe-patientkortet eller sleep•safe harmony-patientkortet
 • Stödja korrekt insamling av patientdata och potentiellt minska mänskliga fel genom att undvika manuell inmatning av information

Omvandla patientdata till heltäckande statistiska rapporter

Att utföra statistiska analyser behöver inte vara en tidskrävande eller utmanande uppgift. PatientOnLine-programvaran genererar snabba statistiska analyser, så att du kan extrapolera viktig information som behövs för kontinuerliga förbättringar av behandling och vetenskaplig forskning:

 • Statistisk information innebär att det medicinska teamet kan finjustera sina behandlingsbeslut och göra objektiva val mellan olika strategier
 • Få information om patientens aktuella tillstånd genom att analysera trenden för viktiga medicinska parametrar såsom njurfunktion, clearance och näringsstatus
 • Utvärdera enskilda patienter eller hela patientpopulationen för att identifiera hur många som når målen för adekvat behandling och andra parametrar
 • Skapa prestandarelaterade rapporter för klinisk benchmarking, till exempel analys av infektionsfrekvens. Sådan statistisk analys ger dig möjlighet att undersöka och initiera nya forskningsämnen

Avancerade funktioner – fler alternativ

Statistik för enskilda patienter – trender:

 • Kvarvarande njurfunktion
 • Clearance
 • Näringsstatus
 • Laboratoriedata
 • Infektioner
   

Statistik för patientgrupper:

 • Flexibla, användardefinierade kriterier för att skapa patientgrupper
 • Histogram – fördelning av patienter för en viss parameter
 • Korskorrelationer – beroenden mellan olika medicinska parametrar

Engagemang för service och support

För att förbättra den kliniska effektiviteten erbjuder Fresenius Medical Care kostnadsfria tjänster för implementering av PatientOnLine och fortlöpande support. 

Våra lokala supportteam är utbildade för att arbeta med teknisk och klinisk personal för att göra PatientOnLine-programvaran tillgänglig för dig och tillgodose dina kliniska behov.

Relaterat innehåll

Automatiserad peritonealdialys (APD) är en hembehandling som även kan utföras under natten. APD-produkterna från Fresenius Medical Care omfattar sleep•safe harmony och sleep•safe.

CAPD – kvinna som läser

stay•safe hjälper patienter med daglig CAPD-egenbehandling på ett enkelt och bekvämt sätt.