Hoppa till innehåll

Företagsprofil

Företagsprofil

Den ledande leverantören av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt

Fresenius Medical Care är världens ledande leverantör av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt. Omkring 4,1 miljoner patienter i världen med denna sjukdom genomgår dialysbehandling med jämna mellanrum. Dialys är ett vitalt förfarande för blodrening som ersätter njurens funktion vid njursvikt.

Vi vårdar mer än 332 000 patienter i vårt globala nätverk av mer än 4 000 dialyskliniker. Samtidigt driver vi ett 40-tal tillverkningsanläggningar på alla kontinenter för att tillhandahålla dialysprodukter såsom dialysmaskiner, dialysatorer och engångsartiklar.

Vår strategi är inriktad på hållbar tillväxt. Vi strävar efter att ständigt förbättra livskvaliteten för patienter med njursjukdom genom att erbjuda innovativa produkter och behandlingskoncept av högsta kvalitet.

Fresenius Medical Cares huvudkontor finns i Bad Homburg v.d.Höhe, Tyskland. Huvudkontoret för Nordamerika finns i Waltham, Massachusetts och huvudkontoret för Asien/Stillahavsområdet ligger i Hong Kong. Latinamerikas huvudkontor ligger i Rio de Janeiro.

Vår historia


Företagskultur

Skapar en framtid värd att leva för. För patienter. Världen över. Varje dag.
  • Collaborative
  • Proactive
  • Reliable
  • Excellent


Läs mer om vår företagsstrategi på vår globala webbplats.

Hållbarhet

För oss betyder hållbarhet miljömässiga och sociala framsteg samt ansvarsfulla åtgärder för att uppnå framgång på jobbet.
  • Vi tar ekonomiskt ansvar
  • Vi tar ansvar för miljön
  • Vi tar socialt ansvar


För att få mer information om vårt ansvar, se vår globala webbplats.

Efterlevnad

Efterlevnad

Som marknadsledande i världen, är Fresenius Medical Care medvetet om sitt ansvar och tar det på fullaste allvar. Med våra normer och vår företagsetik vi vill sätta standarder som överensstämmer med våra egna och våra intressenters förväntningar.

Fresenius Medical Care har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet i enlighet med de lokala lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi strävar efter att visa professionalism, ärlighet och integritet i våra affärsrelationer med patienter, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter, kollegor, investerare och allmänheten.

Dessutom har Fresenius Medical Care implementerat företagsetik och en Global uppförandekod för affärspartners som sammanfattar principerna för alla tredje parter som agerar på uppdrag av Fresenius Medical Care. Tyngdpunkten ligger på miljöbesparande och resurseffektiv tillverkning samt rättvisa och humana arbetsvillkor hos våra leverantörer.

Kod för etiskt och affärsmässigt uppförande

Global uppförandekod för leverantörer

Mer information om Fresenius Medical Care på vår internationella webbplats.

Mer information

För mer information följ länken nedan: 

Fresenius Medical Care Company Profile (Global website)

Forskning och utveckling

Att utveckla innovativa produkter och kontinuerligt förbättra våra dialysbehandlingar är en integrerad del av vår tillväxtstrategi.

Tack vare vår globalt aktiva forskning och utveckling, som styrs centralt av affärsenheten Global Research and Development (GRD), kan vi utveckla produkter på ett effektivt sätt och systematiskt främja utbytet av kunskap och teknik mellan regioner.

Global strategi för forskning och utveckling

Hälso- och sjukvårdssystemen står inför stora ekonomiska utmaningar. När det gäller vår forsknings- och utvecklingsverksamhet avser vi därför att utveckla innovativa produkter och nya njurterapier som inte bara uppfyller höga kvalitetskrav som förbättrar de kliniska resultaten, utan som också är överkomliga.
Som operatör av egna dialyskliniker och leverantör av produkter för vård av patienter i hemmet, tror vi att dessa mål är helt förenliga. Vi har också en stark position för att tillhandahålla livräddande terapier och behandlingar till patienter som lider av akut njursvikt till följd av covid-19.

Vår forsknings- och utvecklingsstrategi är i linje med strategin som syftar till att erbjuda kroniskt och svårt sjuka människor en framtid värd att leva med hjälp av holistisk njurterapi, intensivvårdslösningar samt förvärv och utveckling av stödjande verksamheter. Den är globalt inriktad, vilket gör att vi ännu bättre kan svara upp mot den ökande globala efterfrågan på högkvalitativa och samtidigt kostnadseffektiva behandlings- och terapimetoder. Vi tar även hänsyn till regionala marknadsförhållanden och erbjuder en differentierad produktportfölj inom alla tre områdena i vår strategi.

I framtiden vill vi tillhandahålla innovativa och konkurrenskraftiga produkter ännu mer effektivt. Vi kommer därför, som en del av vår organisatoriska omställning, att konsolidera vår tidigare decentraliserade produktverksamhet, inklusive forskning och utveckling, i segmentet Care Enablement. Produktverksamheten är organiserad efter de tre behandlingsformer som företaget erbjuder: dialyskliniker, hemdialys och intensivvård. Vi planerar att slutföra lanseringen av den nya organisationsmodellen under 2023. Utöver forsknings- och utvecklingsaktiviteter samarbetar vi med externa partners i syfte att utöka vårt omfattande innovations- och tekniknätverk. Bland dessa finns många akademiska institutioner, till exempel forskningsinstitut vid prestigefyllda universitet i USA. En annan partner är Renal Research Institute i New York. Detta dotterbolag till Fresenius Medical Care North America är en välkänd institution inom klinisk forskning om kronisk njursvikt. Tillsammans behandlar vi grundläggande frågor om njurterapi. Fresenius Medical Care Ventures grundades för att utöka samarbetet med nystartade företag och företag i ett tidigt skede inom hälsovårdssektorn. Syftet är att främja en öppen innovationskultur och tillgång till den senaste tekniken.

 

Forsknings- och utvecklingsresurser

Under räkenskapsåret 2021 spenderade Fresenius Medical Care totalt cirka 221 miljoner euro på forskning och utveckling (2020: 194 miljoner euro), vilket motsvarar cirka 6 % (2020: 5 %) av våra intäkter från hälsovårdsprodukter. I slutet av 2021 omfattade vår patentportfölj cirka 10 048 äganderätter i cirka 1 622 patentfamiljer – det vill säga grupper av patent som är kopplade till samma uppfinning. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete under räkenskapsåret 2021 resulterade i ytterligare cirka 103 patentfamiljer. Vår breda patentportfölj kommer i framtiden att ge oss ett stort antal behandlingsalternativ inom detta mycket konkurrensutsatta område. 

Den 31 december 2021 arbetade 1 187 anställda (beräknat på heltidsekvivalenter) inom forskning och utveckling på Fresenius Medical Care över hela världen (31 december 2020: 1 218). De har olika bakgrund: i tvärvetenskapliga team arbetar läkare sida vid sida med programvaruspecialister, företagsekonomer och ingenjörer. Mer än 720 medarbetare och därmed majoriteten av vårt forsknings- och utvecklingsteam, arbetar i Europa. De flesta forsknings- och utvecklingsaktiviteter äger rum på våra anläggningar i Schweinfurt och Bad Homburg, Höhe (Tyskland). Andra utvecklingsanläggningar finns i St. Wendel (Tyskland), Bukarest (Rumänien), Palazzo Pignano (Italien) och Krems (Österrike). I USA har företaget kompetenscentra för utveckling av utrustning i Concord (Kalifornien) och för dialysatorer och andra engångsprodukter i Ogden (Utah). Utvecklingsverksamheten i Shanghai och Changshu (Kina) är inriktad på den växande efterfrågan på kostnadseffektiva dialyssystem i Asien och på tillväxtmarknaderna. Den globala forsknings- och utvecklingsorganisationen samordnar samarbete och teknikutbyte mellan de olika anläggningarna. Att bedriva forskning och utveckling på ett ansvarsfullt sätt är en väsentlig del av vår innovativa kultur.

Kontakta oss för mer information
Relaterat innehåll
Fresenius Medical Care Sverige AB

Support för Fresenius produkter, terapier och kunder i Sverige.

Hitta mer historier i vårt arkiv.