Hoppa till innehåll

Avancerad vätskekontroll

Vätskekontroll

Vätskekontroll utmanar övervätskningen och strävar efter optimal vätskebalans.

Därför är vätskekontroll viktigt

En försämrad vätskestatus är ett vanligt tillstånd bland dialyspatienter. Både över- och undervätskning är förknippade med ökad dödlighet.1

Att uppnå optimal vätskestatus är därför av stor vikt i klinisk praxis.

Dialyspatienter kan uppleva undersökningen av sin individuella torrvikt som obehaglig, eftersom det ofta framkallar obekväma intradialytiska symtom.2

Försämrad vätskestatus är kopplad till dåliga patientresultat

Otillräcklig vätskestatus är skadlig ur dessa perspektiv, eftersom den är kopplad till dåliga resultat på kort- och lång sikt för patienten.

Den första bedömningen av torrvikt och därigenom avlägsnande av vätska under en dialyssession kan leda till episoder av intradialytisk hypotoni, kramper och yrsel.3

Enligt uppgifter från nästan 40 000 patienter ökar kronisk övervätskning på lång sikt risken för dödsfall avsevärt vid alla blodtrycksnivåer.4

Kronisk övervätskning och dödlighet i njursjukdom i slutstadiet (ESRD)

"Med tanke på det starka sambandet mellan kronisk FO* och dödlighet, som vida överstiger den för låg och hög predialys BP**, tyder vår [Zocchali et al., 2017] studie på att behandlingspolicyer som styrs av övervakning av vätskestatus kan vara att föredra framför policyer som enbart vägleds genom predialys BP-mätning.”4

Originalpublikationen (grafiken är modifierad från Zoccali et al., 2017, sidan 2494) visar den ettåriga kumulativa dödlighetsrisken i olika kategorier av vätsketillstånd och systoliskt blodtryck före dialys. Övervätskade patienter hade en signifikant högre risk att avlida jämfört med icke övervätskade patienter i alla blodtryckskategorier (alla p <0,001).4

*FO - överbelastning av vätska, ** BP - blodtryck

BCM — Body Composition Monitor

Från teknik till terapi

Kroppsvikt och BMI (Body Mass Index) särskiljer inte mellan muskler, fett och vatten. Dessutom beskrivs kroppens sammansättning oftast enbart i termer av fettfri massa (FFM) och fettmassa (FAT), utan att ta hänsyn till överhydrering.5,6

BCM - Body Composition Monitor är en enhet på marknaden som särskiljer muskelmassan från övervätskning. Detta är av särskilt intresse för att upptäcka undernäring hos patienter med kronisk njursjukdom.5 

Den är särskilt utformad för att stödja vätskehantering hos ESRD-patienter och erbjuder även fördelar för bedömningen av näringsstatusen.6,7

Lär dig mer om BCM - Body Composition Monitor

BCM - Body Composition Monitor särskiljer överflödig vätska (överhydrering) från kroppens muskel- och fettvävnad genom en unik kroppssammansättningsmodell.

Lösningar för vätskehantering

BCM - Body Composition Monitor särskiljer överflödig vätska (överhydrering) från kroppens muskel och fettvävnad genom en unik kroppssammansättningsmodell.

Grafen är hämtad från vätskehanteringsverktyget och är ett exempel som visar den kronologiska utvecklingen av de uppmätta värdena. 

Läs mer om Renal IT

 

BVM – Blodvolymsmonitor

BVM erbjuder en automatisk justering av ultrafiltreringshastigheten i enligt den uppmätta förändringen av den relativa blodvolymen baserat på exakt mätteknik med ultraljud.

Blodvolymmonitorn hjälper till att förhindra intradialytiska hypotensiva episoder.8

BVM tillåter åtkomst online av:

  • Relativa förändringar i blodvolym (RBV)
  • Hematokritvärde (Hct)
  • Hemaglobinvärde (Hb)
Relaterat innehåll
[Translate to Swedish:]

Fresenius Medical Care Renal IT lösningar och service för sjukvårdspersonal.

Individanpassad Sodium Management

Individanpassad Sodium Management med 6008 CAREsystem.