Hoppa till innehåll

FX CorDiax

FX CorDiax 100

Formgiven för dialys. Byggd för hjärtskydd.

 • Effektiv avlägsning av medelstora molekyler
 • INLINE ångsteriliserad
 • Låg spolvolym
The Helixone®plus-membran

Närbild av Helixone®plus-membranets inre lager och stödstruktur

 

Högselektiv permeabilitet för medelstora molekyler

Den nya FX CorDiax är den mest effektiva FX-class®dialysatorn. Kärnan i FX CorDiax är Helixone® plus-membranet, en tilltänkt förbättring av Helixone®-membranet. Förbättrad fiberdesign ger bättre sieving av medelstora molekyler såsom β2-mikroglobulin (β2-m), samtidigt som förlusten av vital albumin begränsas. Då ökade nivåer av β2-m förknippas med högre mortalitetsrisk, blir det enklare att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat med FX CorDiax hög-flux dialysatorer eller hemodiafilter.

Renodlad membranarkitektur

Ny produktionsteknik i kombination med INLINE ångsterilisering ger viktiga förbättringar av membranets poröshet, vilket minskar flödesmotståndet och förbättrar transporten över membranet.

Fördelar av en renodlad membranarkitektur

Signifikant förbättrad avlägsning av medelstora molekyler samtidigt som förlust av nyttiga ämnen såsom serumalbumin förhindras

Renheten säkerställs – med ånga

Fördelarna med INLINE ångsterilisering
Inga kemiska rester Inget behov av gammasterilisering – högenergetisk, joniserande strålning kan försämra och ändra materialets kemi  
Låga spolvolymer Sköljtid och spolvolym är betydligt lägre jämfört med gammasteriliserings-dialysatorer
Mindre spolning – lägre kostnader Lägre spolvolym innebär sänkta förberedelsekostnader

INLINE ångsteriliseringsprocess

Integritetstest

Integritetstest av fibrer

Lufttryck appliceras på fiberknippet från den ena sidan medan den andra sidan innehåller sterilt vatten. Om läckage finns i membranet passerar luften genom membranet och skapar bubblor.

 

Framsteg inom fiberdesign ger bättre avlägsning av uremiska toxiner

 • Fibrens stödstruktur under det inre lagret har ”öppnats” för att optimera porösheten och därmed även den konvektiva filtrationen (”spolningen”) av större uremiska toxiner såsom β2-mikroglobulin (≈ 11 800 Da) eller myoglobin (≈ 17 000 Da)
 • Samtidigt ökas inte storleken på porerna i det inre lagret för att undvika att albumin spolas bort

Överlägsen design

Flera toppmoderna tekniker har kombinerats för att skapa FX-class® dialysatorernas distinkta, funktionella egenskaper, som är renodlade och optimerade för prestanda och hantering:

 • Dialysatorhus och fiberknippen har utformats för ett jämnare dialysflöde
 • Renodlad blodinloppsport för förbättrad hemodynamik 


Framsteg inom material- och produktionsteknik har tillåtit förbättringar i väggstrukturen på FX CorDiax Helixone®plus-membran. 

 • En mer porös membranvägg för högre clearance av medelstora molekyler
FX-class® dialysatordesign
  FX-class dialyzers design  
Optimerat dialysflöde Fibrens tredimensionella mikrovågsstruktur säkerställer ett jämnt, radiellt dialysflöde runt varje fiber i knippet genom att förhindra vätskekanalisering, vilket ökar clearancevärdena och förbättrar dialysatorns totala prestanda.   
Bättre hemodynamik Den laterala blodinloppsporten ger ett mer homogent blodflöde genom dialysatorns framdel och förhindrar stagnationszoner. Konstruktionen minimerar väsentligt risken för knickningar, vilket bidrar till ökad säkerhet.
Förbättrad konvektion Den laterala blodinloppsporten ger ett mer homogent blodflöde genom dialysatorns framdel och förhindrar stagnationszoner. Konstruktionen minimerar väsentligt risken för knickningar, vilket bidrar till ökad säkerhet.
Vänlig mot miljön Avancerad design går utöver enbart funktionalitet, den ska också vara skonsam mot miljön. FX-class®-dialysatorer väger hälften så mycket som dialysatorer med polykarbonathus och använder samtidigt miljövänliga plaster. Detta innebär ett lägre koldioxidavtryck som en följd av färre material, mindre förpackningar, mindre bränsle för transporter och renare avfallshantering.

 

Nyckeln till optimal avlägsning av medelstora molekyler

Lösta ämnen möter motstånd när de korsar membranväggen. Motståndet vid transport av lösta ämnen påverkas, delvis, av porstorleken i det inre lagret och porösheten hos membranväggen.

Dessutom har väggstrukturen, väggtjockleken, dimensionen i de inre fibrerna och den tredimensionella mikrovågsstrukturen en viktig roll i transmembranflödet.

Den nya membranstrukturen i Helixone®plus tillåter medelstora molekyler att passera enkelt över den mer porösa stödstrukturen i membranet.

 • Stödstrukturen är avgörande för prestandan
 • Membranets poröshet, tillsammans med porstorleken, reglerar transporten av medelstora molekyler

Fiberdesign för HD

Om de inre fibrernas diameter minskas från 200 μm (F-serien) till 185 μm (FX-class®) i en HD-behandling, så ökar den interna filtrationen vilket därigenom ökar tryckgradienten längs hela fiberns längd. Detta resulterar i en större tryckskillnad mellan blod- och dialysutrymmet. Detta, tillsammans med förädlingar av fiberns stödstruktur, möjliggör förbättringar i både diffusiv och konvektiv transport, som är av särskild betydelse när hög-flux hemodialys utförs.

Fördelen av inre fibrer med reducerad diameter

Fiberns tryckprofil

Clearance kontra fiberns inre diameter

Clearance kontra fiberns inre diameter

En reducerad innerdiameter förbättrar avlägsningen av medelstora molekyler1 (grafen är en anpassning av den ursprungliga publikationen)

HD-fiberns utformning

 • En ihålig fiber med liten innerdiameter ökar tryckgradienten mellan blod- och dialysutrymmen
 • Resultatet är förbättrad clearance av medelstora molekyler såsom vitamin B12, inulin, β2-mikroglobulin och myoglobin1  
 • Den ökade tryckgradienten i kombination med strukturella förbättringar av membranet (stödstruktur) ökar både diffusiv och konvektiv filtration, speciellt när hög-flux hemodialys utförs med FX CorDiax

FX CorDiax hemodiafilter

HighVolumeHDF-behandling kräver specialdesignade filter. Vi tog tag i saken och utvecklade FX CorDiax hemodiafilter för HighVolumeHDF

Ökade fiberlumen för bättre flödesförhållanden

 • En ökning av dess innerdiameter leder till ett reducerat tryckfall inuti en ihålig fibertråd
 • Kapillärernas diameter i en dialysator kan påverka prestanda och behandlingskvalitet
 • Hemodiafiltrens innerdiameter är 210 um jämfört med 185 μm i HD-filter.
 • En större diameter underlättar flödet, vilket möjliggör högre konvektiva volymer vid en HDF-behandling.2

Fördelen med förstorade fiberlumen i FX CorDiax hemodiafilter

Dialysatorns inloppstryck

Minskad dialysatorinloppstryck på FX 800 (210 μm) jämfört med FX 80 (185 μm)2 (grafen är en anpassning av den ursprungliga publikationen)

Fiber-lumen-FXCorDiax-hemodiafilters

Fiberlumen på 210 μm i FX CorDiax hemodiafilter optimerar blodflödesförhållanden i dialysatorn för maximal prestanda av HighVolumeHDF.

Sieving koefficienter för FX CorDiax hög-flux dialysatorer och hemodiafilter

Sieving koefficienter för FX CorDiax hög-flux dialysatorer och hemodiafilter Molekylärvikt (Dalton)  
Albumin 66,500 < 0.001
Myoglobin 17,053 0.5
β2-microglobulin 11,731 0.9
Inulin 5,200 1
Membranmaterial   Helixone®plus
Steriliseringsmetod   INLINE-ånga
Husmaterial   Polypropen
Ingjutningsmedel   Polyuretan
Enheter per låda   24

FX CorDiax hög-flux dialysatorer

FX CorDiax hög-flux dialysatorer   FX CorDiax 40 FX CorDiax 50 FX CorDiax 60 FX CorDiax 80 FX CorDiax 100 FX CorDiax 120
Clearance (QB = 300 ml/min) Molekylärvikt (Dalton)            
Cytokrom c 12,230 48 * 76 96 111 125 136
Inulin 5,200 56 * 88 116 127 144 149
Vitamin B12 1,355 96 * 144 175 190 207 213
Fosfat 132 142 * 215 237 248 258 262
Kreatinin 113 155 * 229 252 261 272 274
Urea 60 175 * 255 271 280 283 284
Clearance (QB = 400 ml/min)              
Cytokrom c 12,230     100 117 133 145
Inulin 5,200     122 135 154 160
Vitamin B12 1,355     191 209 229 237
Fosfat 132     270 285 299 305
Kreatinin 113     290 303 321 325
Urea 60     319 336 341 343
* Clearance (QB = 200 ml/min)
Ultrafiltrationskoefficient (ml/h x mmHg)   21 33 47 64 74 87
In vitro-prestanda: QD = 500ml/min, QF = 0ml/min, T = 37°C (ISO8637). Sieving coefficients: Sieving koefficienter: human plasma, QBmax, QF = 0,2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrationskoefficienter: humant blod (Hct 32%, proteininnehåll 6%).
Effektiv yta (m2)   0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5
K0A Urea   547 886 1,164 1,429 1,545 1,584
Primingvolym (ml)   32 53 74 95 116 132
Artikelnummer   F00001588 F00001589 F00001590 F00001591 F00001592 F00002384

FX CorDiax Haemodiafilters

FX CorDiax Haemodiafilters   FX CorDiax 600 FX CorDiax 800 FX CorDiax 1000
Clearance (QB = 300 ml/min, QF = 75 ml/min) Molekylärvikt (Dalton)      
Cytokrom c 12,230 131 141 151
Inulin 5,200 144 156 166
Vitamin B12 1,355 204 217 225
Fosfat 132 257 267 271
Kreatinin 113 271 277 280
Urea 60 285 291 292
Clearance (QB = 400 ml/min, QF = 100 ml/min)        
Cytokrom c 12,230 149 160 172
Inulin 5,200 166 178 190
Vitamin B12 1,355 235 251 262
Fosfat 132 307 321 328
Kreatinin 113 327 339 343
Urea 60 354 365 367
Ultrafiltrationskoefficient (ml/h x mmHg)
In vitro-prestanda: QD = 500 ml/min, T = 37°C (ISO8637). Sieving koefficienter: human plasma, QBmax, QF = 0.2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrationskoefficienter: humant blod (Hct 32%, pproteininnehåll 6%).
Effektiv yta (m2)   1.6 2.0 2.3
K0A Urea   1,148 1,365 1,421
Primingvolym (ml)   95 115 136
Artikelnummer   F00001593 F00001594 F00001595
Elimineringsförhållanden för FX 60 och FX CorDiax 60 dialysatorer

Elimineringsförhållanden för FX 60 och FX CorDiax 60dialysatorer i postdilutions-HDF3 (QB = 400 ml/min, QD = 500 ml/min)

FX CorDiax har en hög kapacitet för att eliminera medelstora molekyler

Maduell et al. fastställde elimineringskapaciteten för FX CorDiax 60 jämfört med FX 60 i postdilutions-HDF-behandlingar. Betydligt högre elimineringshastigheter observerades med FX CorDiax för

 • Urea (60 Da)
 • β2-mikroglobulin (11,8 kDa)
 • Myoglobin (17,2 kDa)
 • Prolaktin (22,9 kDa)
 • α1-mikroglobulin (33 kDa)
   

Författarna drar slutsatsen att ”... behandling av patienter med online hemodiafiltration och FX CorDiax 60 istället för FX 60 dialysatorer leder till signifikant ökade reduktionsförhållanden av medelstora molekyler utan kliniskt relevanta ändringar av albuminförlust”.

…behandling av patienter med online hemodiafiltration och FX CorDiax 60 istället för FX 60 dialysatorer leder till signifikant ökade reduktionsförhållanden av medelstora molekyler utan kliniskt relevanta ändringar av albuminförlust.”

Maduell et. al.

I en postdilutions-HDF-behandling resulterade användningen av FX CorDiax 100 dialysatorer i en signifikant högre clearance av β2-mikroglobulin jämfört med FX 100 och Polyflux® 210H dialysatorer. Albuminförlusten var låg och liknade den för alla dialysatorer.4

Jämförelse av albuminförlust i en postdilutions-HDF-behandling

(QB = 350 ml/min, QD = 800 ml/min, QS = 80 ml/min)4

  Albuminförlust (g/4h)
FX CorDiax 100 1,74 ± 1,01
FX 100 2,10 ± 1,00
Polyflux® 21 OH 1,31 ± 0,12
Clearance av ß2-m för FX CorDiax

FX CorDiax erbjuder signifikant bättre clearance av β2-m än FX och Polyflux®4

 

Fosfatclearance för FX CorDiax dialysatorer

Fosfatclearance för FX CorDiax dialysatorer

Fosfatclearance för FX CorDiax dialysatorer

Jämförelse av clearance för vattenhaltigt fosfat in vitro (QB = 300 ml/min, QD = 500 ml/min). Provningar utförda av EXcorLab GmbH, ett ackrediterat kalibrerings- och provningslaboratorium.

Relaterat innehåll

1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.

2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.

3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.

4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.