Hoppa till innehåll

Behandlingstillämpningar

Terapeutisk aferes har många olika tillämpningar

Terapeutisk aferes kan vara fördelaktigt för en mängd olika medicinska tillstånd, till exempel metabola störningar eller autoimmuna sjukdomar, där normal medicinsk behandling inte leder till önskade resultat. Möjliga användningsområden omfattar indikationer relaterade till olika medicinska specialiteter.

Nefrologirelaterade kliniska indikationer

Fresenius Medical Care är välkänt för att ta hand om patienter med kronisk njursjukdom genom att tillhandahålla dialysprodukter. Dessutom tillhandahåller Fresenius Medical Care relaterad specialistexpertis inom terapeutisk aferes såväl som de produkter som krävs för sådan behandling.

Ett huvudfokus vid terapeutisk aferes är på desensitiseringsprogram inför transplantation av solida organ och behandling av autoimmuna sjukdomar.

Efter transplantation kan akut eller kronisk antikroppsmedierad avstötning leda till organförlust. I många fall där sådana avstötningsreaktioner inte svarar tillräckligt på läkemedel kan de snabbt och effektivt avbrytas med en aferesprocedur, till exempel terapeutiskt plasmabyte eller immunoadsorption.1 Hos patienter med ökad risk för transplantatavstötning är förebyggande borttagande av antikroppar mot histokompatibilitets- eller blodgruppsantigener med hjälp av immunoadsorption en beprövad, etablerad modalitet.2-5

Indikationer som ska tas med i bedömningen vad gäller terapeutisk aferesbehandling (med utgångspunkt i individbaserat beslutsfattande) omfattar:25,26

 • Nefrit associerad med infektion eller systemisk sjukdom
 • Primär eller idiopatisk membranös nefropati6
 • Snabbt progredierande glomerulonefrit (RPGN)7
 • Goodpastures syndrom (anti-GBM-sjukdom)7
 • Återkommande fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)8‑10
   

GLOBAFFIN
Effektiv immunoadsorption med många tillämpningar
 

Dermatologirelaterade kliniska indikationer

Hos patienter med autoimmuna sjukdomar med blåsbildning attackerar autoantikroppar felaktigt proteiner som är nödvändiga för att hudlagren ska fästa ihop, vilket orsakar blåslesioner som i första hand påverkar hud och slemhinnor. I vissa allvarliga fall visade sig enbart medicinsk behandling vara otillräcklig och den kunde understödas med immunoadsorption.11

Pemfigus vulgaris är en hudsjukdom med blåsbildning som medieras av IgG-autoantikroppar. Sjukdomen kan behandlas med gott resultat med immunoadsorptionsteknik, där beslutsfattandet bör vara individbaserat.11,12,25 De flesta patienter som är resistenta mot behandling svarar dåligt på befintlig behandling med immunhämmande läkemedel. Immunoadsorption, å andra sidan, ger beprövad och effektiv behandling, där autoantikroppar filtreras från blodet under några dagar och en synbart accelererad läkningsprocess induceras. Detta har även påvisats i flera studier.13,14

Utöver pemfigus vulgaris kan terapeutisk aferes potentiellt användas för behandling av följande sjukdomar:13-15

 • Pemfigus foliaceus
 • Bullös pemfigoid
 • Pemfigoid gestationis
 • Epidermolysis bullosa aquisita
   

GLOBAFFIN
Effektiv immunoadsorption med många tillämpningar

Neurologirelaterad klinisk indikation

Många betydande neurologiska sjukdomar åtföljs av autoimmun fysiopatologi, vilket ibland gör det svårt att behandla dem endast med konventionella metoder.

Terapeutisk aferes har visat sig vara ett värdefullt och viktigt behandlingsalternativ för vissa neurologiska sjukdomar med autoimmun fysiopatologi. Detta gäller sjukdomar i det perifera nervsystemet, t.ex. Guillain-Barrés syndrom och myasthenia gravis, samt sjukdomar i det centrala nervsystemet, t.ex. vissa typer av autoimmun encefalit och akut återfall av multipel skleros.16-19 Dessutom indikerar en första studie att immunoadsorption kan leda till lovande effekter hos patienter med demens som testar positivt för vissa agonistiska autoantikroppar kopplade till vaskulära komplikationer.20

För att minska de höga plasmanivåer av IgG som spelar en viktig roll vid många neurologiska sjukdomar kan patienter behandlas antingen med hjälp av immunoadsorptionsteknik som selektivt reducerar IgG eller med plasmabyte, som är en tämligen icke-selektiv metod.

Användning av terapeutiskt plasmabyte eller immunoadsorption för avlägsnande av antikroppar kan övervägas för intervention vid akut förvärring av autoimmuna sjukdomar och hos patienter som inte svarar, eller endast ger svagt svar, på immunhämmande behandling.19,21

Utöver de nämnda indikationerna kan terapeutisk aferes även tillämpas på:

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) 22,23,25
 • Lambert-Eatons syndrom 24,25
   

GLOBAFFIN
Effektiv immunoadsorption med många tillämpningar

Kardiovaskulärt relaterade kliniska indikationer

Inom kardiologiområdet kan teknik för terapeutisk aferes användas för behandling av viktiga indikationer. De tydligaste resultaten har erhållits med lipoproteinaferes.25

Målet med lipoproteinaferes är reduktion av aterogeniskt LDL-c och Lp(a) för att förhindra progress av aterosklerotiska förändringar. Lipoproteinaferes är ett etablerat behandlingsalternativ för patienter med allvarlig hyperkolesterolemi eller isolerad hyper-Lp(a), när kost och behandling med läkemedel inte är tillräckligt för att uppnå önskad sänkning av LDL-c och Lp(a).27,28

Reoferes används för att minska blodviskositeten och förbättra mikroperfusionen genom att filtrera reologiskt relevanta makromolekyler (såsom fibrinogen, alfa-2-makroglobulin, von-Willebrand-Factor, LDL-c och IgM) från plasman.25,29

Som har indikerats i preliminära rapporter kan reoferes anses vara ett lovande behandlingsalternativ för patienter med sår som inte läker och som har orsakats av perifer kärlsjukdom (PVD) eller diabetes mellitus, efter att standardbehandling har misslyckats (data är endast tillgängliga från fallrapporter och små serier).25,30–32

Hos patienter med dilaterad kardiomyopati orsakad av autoantikroppar kan behandling med immunoadsorption under fem dagar i följd leda till en långsiktig förbättring av kliniska parametrar och hjärtfunktion.33-35

DALI-adsorber
Semiselektiva och effektiva lipoproteinadsorbers

MONET-plasmafraktionator
Filter för effektiv minskning av plasmakomponenter med hög molekylvikt

Medicinsk information

Terapeutisk aferes vid covid-19
Relaterat innehåll
Immunoadsorption, läkare, man

Behandling av autoimmuna sjukdomar.

Lipoproteinaferes

Avlägsnande av lipoproteiner från blodet.

1 Böhmig GA et al. Am J Transplant 2007; 7:117-121

2 Schwaiger E et al. Nephrol Dial Transplant 2016; 31(8):1342-1351

3 Morath C et al. Transpl Int 2012; 25(5):506-517

4 Bartel G et al. Am J Transplant 2010; 10(9):2033-2042

5 Thölking G et al. PLoS One 2015; 10(6):e0131465

6 Hamilton P et al. J Clin Apher 2022; 37:40-53

7 Biesenbach P et al. PLoS One 2014; 9(7):e103568

8 Dantal J et al. N Engl J Med 1994; 330(1):7-14

9 Moriconi L et al. Ren Fail 2001; 23(3-4):533-541

10 Meyer TN et al. Transpl Int 2007; 20(12):1066-1071

11 Eming R et al. Dermatology 2006; 212(2):177-187

12 Hübner F et al. J Dtsch Dermatol Ges 2018; 16(9):1109-1118

13 Meyersburg D et al. Ther Apher Dial 2012; 16(4):311-320

14 Eming R et al. Autoimmunity 2006; 39(7):609-616

15 Kridin K et al. Dermatol Clin 2019; 37:215–228

16 Seta T et al. Clin Neurol Neurosurg 2005; 107:491-496

17 Benny WB et al. Transfusion 1999; 39:682-687

18 Dogan Onugoren M et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016; 26; 3(2):e207

19 Dorst J et al. EClinicalMedicine 2019; 16:98-106

20 Hempel P et al. Ther Apher Dial 2016; 20(5):523-529

21 Dorst J et al. J Mult Scler (Foster City) 2016; 3:178

22 Dorst J et al. J Neurol 2018; 265:2906-2915

23 Rech J et al. Ther Apher Dial. 2008;12(3):205-208

24 Baggi F et al. J Neuroimmunol. 2008;201-202:104-110

25 Padmanabhan A et al. J Clin Apher 2019; 34:171-354

26 Chen YY et al. Ren Fail 2022; 44:842-857

27 Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung; BAnz AT 30.03.2021 B4

28 Heigl F et al. Atheroscler Suppl 2019;40:23-29

29 Kosmadakis G Int J Artif Organs 2022;45(5):445-454

30 Mehdi et al. Nephrol Dial Transplant 2019;34(S1):i234– i235

31 Pithova et al. Poster presented at the DFSG congress; 2017 Sept 8-10; Porto, Portugal

32 Soltész et al. Orv Hetil 2021;162(10):375–382

33 Weinmann K et al. Biomolecules. 2018; 8(4):133

34 Staudt et al. Clin Pharmacol Ther. 2010; 87(4):452-458

35 Dandel M et al. Eur J Heart Fail. 2012; 14(12):1374-1388