Hoppa till innehåll

Vätskehantering för hemodialys

Siluett av genomskinlig blå man

Effektivt hjärtskydd

  • Minskad mortalitet1
  • Reduktion av intradialytiska hypotensiva episoder2
  • Kostnadsbesparande potential

Avancerad vätskehantering för effektivt hjärtskydd

Kronisk överbelastning av vätska är ett vanligt tillstånd hos patienter med ESRD och är direkt förknippad med högt blodtryck, ökad arteriell stelhet och vänsterkammarhypertrofi (LVH). I slutändan är det en av de viktigaste faktorerna som bidrar till den höga morbiditeten och mortaliteten relaterad till CVD bland dessa patienter. Omvänt bevisades att normal vätskehydrering som uppnås genom effektiv vätskehantering är förknippad med bättre resultat hos HD-patienter.BCM-Body Composition Monitor är huvudkomponenten i Fresenius Medical Cares behandlingsprogram Advanced Fluid Management. Den mäter och kvantifierar patientens vätskestatus och ger ett tillförlitligt beslutsunderlag för en effektiv vätske- och näringshantering. 

BCM-Body Composition Monitor är en grundläggande del av CorDiax produktlinje.

Avancerad vätskehantering kan leda till:

Förbättrad patientvälbefinnande
Mindre intradialytiska komplikationer och hypotensiva episoder
Bättre kontroll av högt blodtryck
Minskad antihypertensiv medicinering
Minskad kardiovaskulär mortalitet

Potentiella kostnadsbesparingar av vätskehantering

För dialyspatienter associeras övervätskning med akuta komplikationer, inklusive hjärtsvikt och lungödem. Övervätskning kan kräva akut dialys utöver de rutinmässiga dialysbehandlingarna. Dessa ytterligare behandlingar är vanliga och dyra. Enligt en undersökningen utförd i USA uppgick den totala kostnaden under studieperioden på två år till cirka 266 miljoner dollar4.

BCM-Body Composition Monitor

Från teknik till behandling

Kroppsvikt och BMI (Body Mass Index) skiljer inte mellan muskler, fett och vatten. Dessutom beskrivs kroppskomposition ofta enbart i termer av fettfri massa (FFM) och fettmassa (fett), men tar inte hänsyn till överhydrering.

BCM – Body Composition Monitor är den första produkten på marknaden som särskiljer muskelmassa från patologisk övervätskning. Detta är av särskilt intresse för detektering av undernäring hos patienter med kronisk njursjukdom. 

Läs mer om vätskehantering för hemodialys

BCM – Body Composition Monitor separerar överflödig vätska (överhydrering) från kroppens muskelvävnad och fettvävnad baserat på en unik kroppssammansättningsmodell.  

BCM — Body Composition Monitor

BCM – Body Composition Monitor-enhet

Kvantifierar vätskestatus för mer förtroendegivande vätskehantering. Body Composition Monitor är den första produkten på marknaden som särskiljer muskelmassa från patologisk övervätskning. Detta är av särskilt intresse för detektering av undernäring hos patienter med kronisk njursjukdom.

De tre delarna

Mätning av övervätskning

Kroppsvikt = muskelvävnad + adipös vävnadsmassa + överhydrering De tre delarna (LTM, ATM och OH) identifieras från mätningar av kroppsvikt, längd, intracellulärt (ICW) och extracellulärt vatten (ECW) fastställt genom helkropps bioimpedans-spektroskopi (BIS).  

Att vägleda hemodialyspatienten på den säkra vägen mellan volymöverbelastning och dehydrering kan vara svårt i den kliniska vardagen.
 

  • Bedömning av vätskestatus baserat på subjektiva indikatorer har varit en begränsande faktor på grund av brist på objektivitet
  • Flera andra metoder som har föreslagits är ofta otillgängliga, dyra eller svåra att hantera
  • Viktigast är att de är oförmögna att kvantifiera övervätskning eller brister


BCM-Body Composition Monitor är den enda apparaten för kroppssammansättning som är speciellt utformad för patienter med ESRD och är hörnstenen i Fresenius Medical Cares behandlingsprogram Advanced Fluid Management. Den mäter och kvantifierar viktiga vätske- och näringsparametrar och ger tillförlitligt beslutsunderlag för vätske- och näringshantering hos dialyspatienter.

BCM-Body Composition Monitor mäter icke-invasivt, snabbt och kostnadseffektivt vid sängkanten.

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.
2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.
3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.
4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.