Hoppa till innehåll

Hjärta och kardiologi

Hjärtindikationer

Kardiologiskt relaterade kliniska indikationer

Inom det kardiologiska området kan terapeutisk aferesteknik användas för att behandla vissa mycket besvärliga och betydelsefulla kliniska tillstånd. För vissa indikationer är den terapeutiska aferesens effektivitet redan väletablerad, för andra pågår studier för närvarande. Den klart mest omfattande erfarenheten rör användningen av lipoproteinaferes. Samtidigt förblir användningen av immunoadsorption för behandling av dilaterad kardiomyopati en viktig fråga. En ny indikation är reduktion av C-reaktivt protein efter hjärtinfarkt. Fresenius Medical Care arbetar inom detta område i partnerskap med det Berlin-baserade företaget Pentracor.

Hyperlipidemi

Kardiovaskulär sjukdom (CV) är den vanligaste dödsorsaken hos personer under 75 år.1
Två av de främsta kardiovaskulära riskfaktorerna är hyperkolesterolemi och förhöjda nivåer av lipoprotein(a) [Lp(a)]. Familjär hyperkolesterolemi )FH) och hyper-Lp(a)-emi är genetiska sjukdomar som kännetecknas av höga blodnivåer av lågdensitets lipoprotein (LDL-C) och Lp(a), vilket leder till tidiga CV-händelser på grund av ökad ateroskleros. Prevalensen av homozygot FH (HoFH) är mellan 1:160 000 och 1:300 000; och för den heterozygota formen (HeFH) mellan 1:200 och 1:250.2 För patienter med mycket hög CV-risk är målnivåerna för LDL-C under 70 mg/dl (1,8 mmol/l) och för  Lp(a) under  50 mg/dl, enligt de europeiska riktlinjerna (ESC/EAS).3 

Lipoproteinaferes är den behandling som rekommenderas till patienter med svår homozygot hyperkolesterolemi och hyper-Lp(a) när koståtgärder och läkemedelsbehandling visat sig otillräckligt för att nå målnivåerna för LDL-C och Lp(a). Under sådana omständigheter kan lipoproteinaferes minska den kardiovaskulära risken.

Dilaterad kardiomyopati

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en sjukdom i hjärtmuskeln som gör att hjärtat förlorar sin förmåga att pumpa blod effektivt. Det är en av de vanligaste hjärtinfarktssjukdomarna. I ungefär en fjärdedel av alla DCM-fall är orsaken till sjukdomen oklar (idiopatisk). Det är med hänvisning till dessa fall som autoantikroppar för närvarande diskuteras som orsaken. Mer specifikt kan autoantikroppar riktade mot den ß1-adrenerga receptorn spela en kausal roll i patogenesen för idiopatisk DCM. I ett flertal studier har över 60 procent av de patienter som behandlats med en enda behandlingsomgång bestående av fem immunoadsorptionssessioner visat signifikant förbättring av sin hjärtkapacitet.4,5 För att undersöka immunoadsorption som en kausal terapi för autoimmun DCM pågår för närvarande en prospektiv multicenterstudie på över 20 europeiska sjukhus.

Chagas kardiomyopati

Chagas sjukdom orsakas av parasiten Trypanosoma cruzi, som insektsvektorer överför till djur och människor. Mellan 16 och 18 miljoner människor är drabbade av denna sjukdom, som främst förekommer i Amerika. Efter den akuta fasen går de flesta av de infekterade in i en långvarig asymptomatisk fas, under vilken få eller inga parasiter finns i blodet. Många patienter kan förbli asymptomatiska hela livet och aldrig utveckla Chagas-relaterade symtom. Uppskattningsvis 20–30 % av de infekterade personerna kommer emellertid att utveckla försvagande och ibland livshotande medicinska problem under sin livstid. Dessa komplikationer kan innefatta hjärtrytmavvikelser eller Chagas kardiomyopati. Den senare är associerad med agonistiska autoantikroppar relaterade till IgG-typen.6 Utöver standardterapi kan immunoadsorption med GLOBAFFIN erbjuda ett ytterligare alternativ.

Hjärtinfarkt

En massiv frisättning av C-reaktivt protein tenderar att vara nära förestående efter fall av hjärtinfarkt med ST-förhöjning. I detta sammanhang anses CRP organisera fibrotisk remodellering av hjärtvävnaden, vilket leder till ett större "ärr" under uppföljningsperioden. Användningen av selektiv immunoadsorption för att radikalt minska CRP direkt efter en hjärtinfarkthändelse är därför för närvarande under övervägande som en åtgärd för att minska ärrbildningen och lindra förlusten av ejektionsfraktion samt minska sannolikheten för förnyad infarkt. Dessa resultatparametrar är föremål för en aktuell klinisk studie som äger rum i hela Tyskland. I detta ärende samarbetar Fresenius Medical Care med det Berlin-baserade företaget Pentracor

Övriga indikationer

Utöver ovannämnda indikationer kan följande också potentiellt vara av intresse för behandling med adsorptionstekniker:

  • Diabetisk kardiomyopati7
  • Pulmonell hypertoni8
Relaterade produkter

1 European Cardiovascular Disease Statistics slide 1.2a and 1.2b, page 20; 2017 Edition; www.ehnheart.org; 07 April 2017

2 Catapano AL et al, Atherosclerosis Oct. 2016; 253: 281–344.

3 Nordestgaard BG et al, Lipoprotein(a): EAS Recommendations for Screening, Desirable Levels and Management, A Handbook for Clinicians, 2012.

4 Doesch et al, Effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy. Journal of Clinical Apheresis 2010; 25(6): 315–22.

5 Staudt et al, Fcγ-Receptor IIa Polymorphism and the Role of Immunoadsorption in Cardiac Dysfunction in Patients with Dilated Cardiomyopathy. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2010; 87(4): 452–8.

6 Wallukat et al, Distinct patterns of autoantibodies against G-protein-coupled receptors in Chagas' cardiomyopathy and megacolon. Their potential impact for early risk assessment in asymptomatic Chagas' patients. Journal of the American College of Cardiology 2 February 2010; 55(5): 463–8.

7 Dandel et al, lmmunoadsorption can improve cardiac function in transplant candidates with non-ischemic dilated cardiomyopathy associated with diabetes mellitus. Atherosclerosis Supplements 2015; 18: 124–33.

8 Dandel et al, Immunoadsorption therapy for dilated cardiomyopathy and pulmonary arterial hypertension. Atherosclerosis Supplements 2013; 14: 203–11