Hoppa till innehåll

Immunoadsorption

Immunoadsorption
Immunoadsorption - aferesbehandling

Behandla autoimmuna sjukdomar med aferesteknik

Antikroppar eller autoantikroppar och cirkulerande immunkomplex har ofta en stor betydelse vid autoimmuna sjukdomar.

Antikroppar inom immunglobulinklasserna G, M, A eller E kan ha en skadlig inverkan på patientens hälsa. Detta förknippas ofta med aktivering eller agonistisk stimulering av cell-ytmekanismer (t.ex. komplementfaktorer); eller med antagonistiskt blockering av vissa receptorer.

Vid terapeutisk aferes används immunkolonner för att avlägsna de relevanta antikropparna eller immunkomplexen från blodplasma. Detta kan lindra sjukdomssymtom, även i det akuta skedet, och förhindra sjukdomsprogress.

Individuella steg för dubbelkolonnsystem
De individuella stegen för regenerering av system med dubbla kolonner - GLOBAFFIN..

Maximal behandlingskapacitet med flergångskolonner

Som vid alla extrakorporeala metoder tas patientens blod först ut via perifer eller central ven. Nästa steg är att separera blodceller och plasma, antingen genom  filtrering eller centrifugering.

Plasman leds sedan genom den selektiva eller semi-selektiva adsorbern för önskad bindning av immunglobuliner.

Vid många autoimmuna sjukdomar är det nödvändigt att avlägsna så stor mängd antikroppar som möjligt, så fort som möjligt.

Fresenius Medical Care erbjuder sofistikerade system som använder olika typer av immunkolonner för att möta patienternas individuella behov. Till exempel möjliggör användningen av flergångskolonner (GLOBAFFIN) en mycket kraftfull behandling som konsekvent eliminerar en hög andel immunglobuliner tack vare en inbyggd regenereringsprocess.

IgG-reduktion och plasmavolym
Ovan: Genomsnittlig IgG-reduktion (%) beroende på behandlad plasmavolym (anpassat från 1)

IgG-reduktionen beror på hur stor plasmavolym som behandlas

Regenereringsprocessen innebär att antikroppsreduktionen inte begränsas av kolonnens adsorptionskapacitet. Vidare kan immunoadsorptionen anpassas efter varje enskild patients plasmavolym. I regel behandlast 1,5 till 2,5 gånger patientens plasmavolym . IgG-antikropparna reduceras med cirka 61 % när 1,5 gånger plasmavolymen behandlas och med cirka 87 % om 2,5 gånger plasmavolymen behandlas (Fig. 3).1

Engångskolonner för flexibla behandlingsscheman

Engångskolonner utgör ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt alternativ när endast några få behandlingsomgångar krävs. Så är ofta fallet vid akuta skov av autoimmuna sjukdomar. Fresenius Medical Cares LIGASORB® är en mycket selektiv IgG-adsorber för engångsbruk.

Fördelar med immunoadsorption

Immunoadsorptionens höga selektivitet gör denna procedur speciell. Hög selektivitet möjliggör behandlingsscheman som innebär mer än en behandling dagligen, eftersom endast små mängder av väsentliga plasmakomponenter (t.ex. albumin) avlägsnas2 (Fig 4). Vid andra extrakorporeala behandlingar, såsom plasmabyte, är detta svårt att uppnå.

Immunaferes med dubbla kolonner
Principen för immunaferes med dubbla kolonner. För att eliminera antikroppar mättas en adsorber med plasma samtidigt som den andra adsorbern rengörs (regenereras).

Stort antal användningsområden

IImmunoadsorption med GLOBAFFIN kan potentiellt behandla ett stort antal autoantikroppsmedierade kliniska tillstånd.

Detta tack vare stor effektivitet och selektivitet hos det regenererbara dubbelkolonnsystemet  GLOBAFFIN,

Principen för dubbelkolonnsystem: För att eliminera antikroppar mättas en adsorber med plasma samtidigt som den andra adsorbern rengörs (regenereras).

Läs mer om relaterade indikationer.

Relaterade produkter

1 Belàk M, Borberg H, Jimenez C, Oette K: Technical and clinical experience with protein A immunoadsorption columns. Transfusion Science 1994; 15: 419–22.

2 Gjörstrup P, Watt R M: Therapeutic Protein A Immunoadsorption. A Review. Transfusion Science 1990; 11: 281–302