Hoppa till innehåll

sleep•safe harmony

sleep•safe harmony

Skräddarsydd efter dina patienters behov

 • individuellt-precis som dina patienter
 • ordination genom vägledning på skärmen
 • enkelt handhavande att individualisera behandlingen

Viktiga funktioner, översikt

Utbildningsstöd:
 • Vägledande animationer direkt på maskinen
 • Stor pekskärm
Guidade förskrivningar:
 • Skapa ordinationer direkt på maskinen
 • Tangentbord på skärmen
 • Optimerat åtgången av vätska – ingen extra volym för priming
Bekväm hantering:
 • Automatisk anslutning och identifiering av påsar med streckkod
 • integrerade handtag
 • PatientCardPlus som rymmer behandlingsdata från 12 månader 
Enkel installation:  
 • Anslut och använd – ingen transformator behövs tack vare dubbel isolerad sladd
FlexPoint
 • Alla behandlingar med sleep•safe harmony stöds av FlexPoint
FlexPoint-intelligenta inställningar som:
 • Tillåten patientvolym – som är maximal individuell fyllvolym
 • Tillåten residualvolym – som är den maximala volymen som får finnas kvar i patientens bukhåla
Målet är att:
 • Uppnå optimal behandlingseffektivitet
 • Hålla den ordinerade behandlingstiden
 • Minimera potentiella larm
 • Undvika överfyllning för patientens välbefinnande och säkerhet

Se video om sleep•safe harmony

Viktiga parametrar för en framgångsrik PD:

Ålder är en viktig faktor som kan påverkar valet av dialys. Patienter som är motiverade är goda kandidater för PD oavsett ålder.

Att ha noggran kontroll på patientens vikt är nödvändigt för PD-behandlingen. Förändringar i vikt på grund av livsstil, kaloriintag, sjukdom och vätskestatus kan göra att PD-behandlingen behöver justeras

Förhållandet dialysat/plasma används för att utvärdera transporten över peritoneum hos PD-patienter. Patienter kan vara snabba, medel eller långsamma transportörer beroende på peritonealmembranets tillstånd. Peritonealmembranets transportegenskaper ändras med tiden vid PD. Därför rekommenderas regelbunden övervakning av D/P-kreatin och efterföljande justering av PD-ordinationen.

RRF påverkar PD-patienternas livskvalitet och överlevnad. Det är en stor fördel för patienten att bevara den renala resfunktionen så länge som möjligt. Således är det viktigt med interventioner som bevara RRF, som användandet av biokompatibla PD-vätskor.

På grund av nedsatt njurfunktion minskar även kroppens egen förmåga att avlägsna överflödig vätska och patienter behöver dialys för att ultrafiltrera. Mängden ultrafiltration som behövs varierar beroende på olika faktorer, såsom livsstil, sjukdomsprogression och andra komorbida tillstånd. En lämplig ultrafiltation är därför avgörande för en framgångsrik PD.

Kt/V urea är ureaclearance normaliserad till totalt kroppsvatten. Det är en viktig parameter för att kontrollera PD-effektiviteten. Total Kt/V urea på minst 1,7 per vecka rekommenderas för PD-patienter.

Adapted APD-diagram
Bild 1: Modifierad grafik över en aAPD-ordination efter Fischbach M. et al., 2011, (sidan 3)1  

Adapted APD (aAPD)-behandling – olika patienter, olika inställningar

Fresenius Medical Care erbjuder ett omfattande peritonealdialysprogram, inklusive aAPD medsleep·safe harmony som möjliggör blandade cykler med varierande uppehållstider, uppehållsvolymer och glukoskoncentrationer.

Det är svårt att nå adekvathetsmålen i PD för både UF och clearance. Fischbach et al. föreslår att kortare uppehållstider och mindre fyllningsvolymer främjar UF-processen, medan längre uppehållstider och stora fyllningsvolymer ökar clearance av lösta ämnen1. Den föreslagna strategin kan ha potential att förbättra de båda målen i en och samma PD-session.

Sammanfattning av resultaten av studien av Fischbach et al.1,2:

Patientfördelar:

 • Förbättrad UF
 • Bättre natriumborttagning
 • Lägre blodtryck
 • Främjar clearance: urea, kreatinin, fosfat
 • Minskad metabol belastning

 

Klinisk nytta:

 • Effektivt utnyttjande av befintliga behandlingsresurser: Bättre UF och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med konventionell APD
Två patienter står tillsammans

Eftersom alla patienter är olika

Dina patienter har kronisk njursjukdom gemensamt, men de skiljer sig på många sätt: ålder, längd, vikt, sjukdomsstadie, renal restfunktion o.s.v. Dessa skillnader har en avgörande inverkan på PD-behandlingen:

Female patient

Patient A - Elisabeth

När patienten (snabb transportör) började med adapted APD hade hon renal restfunktion (urin) på 1500 ml/24h och god clearance av lösta ämnen. ordinationen var 5 x APD-behandling. Behandling pågick under 2 år.

På grund av sjukdomens progress minskade ultrafiltrationen och urinmängden sjönk till 400 ml.

Hon började adapted APD med 1,5 % glukoslösning och inom kort till 2,3 % för att minska övervätskning.

Patient A Innan adapted APD Efter adapted APD
Vikt 55kg 55kg
Ålder 70 72
Renal restfunktion (RFF) 1500 ml/24h 400 ml/24h
Ultrafiltrering (UF) 300ml 600 ml
Kt/V urea 2,9 2,1
Manlig patient

Patient B - Jack

Patienten är diabetiker (långsam transportör) och började med APD för cirka 2 år sedan. HD minst en gång i veckan eftersom han hade problem med övervätskning. RRF började också avta succesivt.

Adapted APD inleddes med samma mängd vätskevolym och tidslängd som tidigare. 2 cykler på 1500 ml med 4,25 % glukoslösning i början för att ta bort överskottsvätska och resten av behandling med 1,5 % glukos.

Patient B Innan adapted APD Efter adapted APD
Vikt 79 kg 79 kg
Ålder 43 45
Renal restfunktion (RFF) 600 ml/24h 650 ml/24h
Ultrafiltrering (UF) 700 ml 1100 ml
Kt/V urea 1,6 2,2
Relaterat innehåll
Bild av Adapted APD

Få ut mer med samma inställningar.

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8

2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US