Hoppa till innehåll

Ordlista

Ett protein som har två viktiga funktioner. Å ena sidan, bidrar det tack vare den relativt stora mängden till att vätskan i blodet förblir i blodbanan och inte penetrerar artärernas väggar in i den omgivande vävnaden. Å andra sidan, är det en viktig transportör för olika ämnen. Bland annat olika läkemedel, men även fri fettsyra och hormoner, är bundna till albumin och transporteras i blodet genom hela kroppen. Nivån på detta protein ger information om patientens allmänna nutritionstillstånd.

Försämrad kapacitet att transportera syre i blodet, uppmätt som reducerat hemoglobininnehåll i blodet.

Ämne (t.ex. heparin) som förebygger blodkoagulation.

En maskin som automatiskt byter →dialyslösning som strömmar genom bukhinnan och tar bort överflödigt vatten och skadliga ämnen från patientens kropp under flera timmar, vanligtvis på natten.

En kirurgisk, direkt anslutning mellan en artär (blodkärl som leder blod från hjärtat till kroppen) och en ven (blodkärl som leder blod till hjärtat). En arteriovenös fistel skapas ofta i patientens underarm. Anslutningen skapar ett kraftigt blodkärl med ett ökat blodflöde, vilket möjliggör hemodialys. En kärlaccess med ett tillräckligt gott flöde är en förutsättning för att utföra hemodialys.

Hemodialysmaskinerna i 5008 och 6008 serierna har en AutoFlow-funktion. Detta anpassar automatiskt dialysatflödet till det effektiva blodflödet för att säkerställa att vatten, energi och →dialysat används mer effektivt. Enheterna har också en EcoFlow-funktion, som minimerar användningen av dialysat och energi i alla andra faser än den faktiska behandlingen, till exempel under förberedelse när →dialysatorn sköljs med dialysat.

Maskinstyrd version av peritonealdialysbehandlingen som vanligtvis utförs nattetid.

Apparat som kan användas för att utföra precisa mätningar av kroppens sammansättning och vätskestatus och därmed fastställa nivån av övervätskning hos dialyspatienter.

Koncentrat av bikarbonatpulver för onlineproduktion av flytande bikarbonatkoncentrat som används i bikarbonat-hemodialys med våra hemodialysmaskiner i 4008- och 5008-serien ONLINEplus-system.

Miljövänligt material för tillverkning av förpackningar, slangar och andra komponenter för peritonealdialys och akut dialys. Biofine® är återvinningsbart och PVC-fritt.

Vätska som cirkulerar i kroppen bestående av plasma och celler (röda blodkroppar, vita blodkroppar, trombocyter osv.) Blodets huvudsakliga funktion är att transportera syre, näringsämnen och hormoner till cellerna och avlägsna restprodukter (såsom koldioxid och urea). Blodet reglerar även balansen av vatten och elektrolyter och medverkar, som en del i immunförsvaret, i bekämpningen av smittämnen.

Blodkroppar ansvariga för att transportera syre. De produceras av erytropoietin, ett hormon som bildas i njurarna.

Blodkroppar som skyddar människokroppen mot infektioner. De hjälper till vid allergiska reaktioner och bryter ned skadade, gamla eller döda celler i kroppen.

En komplex process under vilket blodet levras. Det är en viktig del i hemostasen där väggen i ett skadat blodkärl täcks av ett fibrinplugg som stoppar blödningsbenägenhet och hjälper till att reparera det skadade kärlet. Störningar i koagulationen kan leda till ökad blödningsbenägenhet och/eller trombos och emboli. Under dialysbehandling hämmas blodkoagulationen med antikoagulantia såsom heparin.

System med slangar som kopplar patientens blodcirkulation till en dialysator under dialysbehandlingen.

Tyska aktieindex, beräknat på grundval av de 30 största tyska aktiebolagens vägda priser i form av börsvärde och handelsvolym.

En ökad blodglukosnivå (blodsockernivå) till följd av kroppens oförmåga att använda glukos effektivt. Eftersom insulin är det huvudsakliga reglerande hormonet i sockermetabolism används det oftast för att kontrollera detta tillstånd.

En typ av behandling där ett semipermeabelt membran – patientens bukhinna vid peritonealdialys och dialysatorns membran vid hemodialys – används för att rena patientens blod.

Specialfilter använd vid hemodialys för att avlägsna toxiska substanser, restprodukter från metaboliska processer och överskottsvätska från blodet. Dialysatorn kallas ibland ”konstgjord njure”.

Semipermeabel barriär i dialysatorn för att separera blodet från dialyslösningen.

Vätska som används vid dialys för att avlägsna filtrerade ämnen och överskottsvätska från blodet.

Erytropoesstimulerande medel (ESA) Rekombinant humant EPO som ofta förskrivs till patienter på dialys som lider av anemi.

Hormon som stimulerar produktionen av röda blodkroppar.

U.S. Food and Drug Administration. Motsvarigheten till svenska läkemedelsverket.

Prisfluktuationer av ett värdepapper eller en valuta.

Fosfatbindare binder överskottsfosfat som erhålls via livsmedel i tarmen. Överskottsfosfatet avlägsnas normalt av friska njurar. Denna filtreringsprocess kan endast delvis ersättas med dialys hos patienter med kronisk njursvikt. Alltför mycket fosfat i blodet kan orsaka många negativa effekter, såsom skelettsjukdomar, sköldkörtelproblem och kärlförkalkning. PhosLo, OsvaRen eller Velphoro (PA21) är exempel på fosfatbindare för patienter med kronisk njursjukdom.

GFR anger volymen vätska per minut som njurarna filtrerar från blodet (primärurin). Den varierar från över 90 ml/min hos friska njurar (stadie 1) till under 15 ml/min (stadie 5) då dialys eller en njurtransplantation blir nödvändigt. En person med kronisk njursjukdom (CKD) i stadie 4 har avancerad njurskada (GFR på 15 till 29 ml/min) och det är högst troligt att dessa patienter kommer att behöva dialys eller en njurtransplantation inom en snar framtid.

Stadier av kronisk njursjukdom enligt National Kidney Foundation i USA:
Stadie 1 – njurskada med normal eller ökad GFR ≥ 90 GFR (ml/min / 1.73 m2)
Stadie 2 – lätt nedsättning av GFR 60 – 89 GFR (ml/min / 1.73 m2)
Stadie 3 – måttlig nedsättning av GFR 30 – 59 GFR (ml/min / 1.73 m2)
Stadie 4 – svår nedsättning av GFR 15 – 29 GFR (ml/min / 1.73 m2)
Stadie 5 – njursvikt < 15  GFR (ml/min / 1,73 m2) (eller dialys)

Hemodiafiltration är en process som kombinerar hemodialys och hemofiltration. Den teoretiska utgångspunkten för att kombinera dessa två processer är det faktum att lågmolekylära substanser såsom urea och kreatinin huvudsakligen avlägsnas genom diffusiv transport som i hemodialys, medan de större molekylerna huvudsakligen avlägsnas genom konvektiv transport som i hemofiltration. I hemodiafiltration (HDF) är den totala mängden avlägsnade toxiner högre än i de enskilda processerna, eftersom konvektion och diffusion inte läggs ihop, utan körs parallellt och påverkar varandra. I hemodiafiltration används de mer permeabla syntetiska membranen (”hög-flux dialysatorer”) med högre ultrafiltreringsprestanda. Såsom i hemofiltration ersätts ultrafiltratet av en steril lösning (ersättningslösning) i hemodiafiltration.

Behandlingsmetod för dialyspatienter där patientens blod passerar utanför kroppen genom blodslangar för engångsbruk och in i ett specialfilter, dialysatorn. Dialyslösningen för bort restprodukter och överskottsvätska och det renade blodet återförs till patienten. Processen kontrolleras av en hemodialysapparat som pumpar blodet, lägger till antikoagulantia, reglerar reningsprocessen och kontrollerar blandningen av dialyslösning samt dess flödeshastighet genom systemet. En patient får vanligtvis tre behandlingar i veckan som varar tre till sex timmar vardera.

En typ av behandling för patienter med kronisk njursvikt som inte använder sig av dialyslösning. De lösa ämnena avlägsnas genom konvektiva krafter som filtrerar plasmavattnet genom ett semipermeabelt membran. Substitutionsvätskan används för att ersätta volymen som avlägsnades vid filtrationen.

Ämne i de röda blodkropparna som transporterar syre genom kroppen.

Allmän antikoagulantia som administreras under hemodialys för att hämma blodkoagulation.

Ett behandlingssystem för hemodiafiltration (HDF). Med HighVolumeHDF är volymen som ersätts genom konvektiv transport högre än med HDF. Ny forskning har bevisat att behandling med HighVolumeHDF kraftigt ökar patientens överlevnad jämfört med konventionell dialysbehandling.

En lag som trädde i kraft i april 2017 för att ändra den tyska kommersiella koden i syfte att stärka icke-finansiell rapportering av vissa större kapitalmarknadsföretag i deras (grupp) ledningsrapporter.

Internationella StandardiseringsOrganisationen.

Järnprodukter för behandling av anemi till följd av järnbrist hos dialyspatienter. Ett exempel på detta är produkten Venofer.

En förlängning av behandlingsalternativen för att uppnå en effektivare påverkan av ben- och mineralmetabolismen hos patienter med kronisk njursjukdom. Kalcimimetika administreras när sköldkörteln är hyperaktiv, vilket ofta är fallet hos dialyspatienter. Kalcimimetika har även en positiv effekt på nivåerna av kalcium i benen.

En mjuk slang som på kirurgisk väg förs genom huden in i ett blodkärl eller en hålighet för att transportera vätska in i eller ut ur kroppen. Vid peritonealdialys används en kateter för att föra in dialyslösning i bukhålan och sedan dränera den. Vid hemodialys kan en kateter användas som kärlaccess för dialysbehandling. Katetern placeras oftast i ett stort kärl med spetsen i hjärttrakten.

KGaA 

Aktieägare. En tysk juridisk affärsform motsvarande ett partnerskap begränsat av aktier. Det är en enhet med sin egen rättsliga identitet där minst en allmän partner (personligt ansvarig aktieägare, eller ”Komplementäraktionär”) har fullt ansvar gentemot företagets borgenärer, medan de övriga aktieägarna (”Kommanditaktionäre”) deltar i kapitaltillskottet till aktier utan att vara personligt ansvariga för företagets skulder.

En behandlingsmetod där dialyslösningen byts ut manuellt, vanligtvis fyra gånger om dagen.

Ett mått på behandlingskvaliteten. Den beräknas genom att dela produkten av ureaclearance (K) och längden på behandlingen (dialystiden, t) med filtrationshastigheten för vissa toxiner (distributionsvolymen för urea hos patienten, V).

Innovativ enhet med PIN-teknik (automatiskt inline-stängningssystem för att utesluta risken för kontaminering under avstängning från peritonealdialyssystem) för automatiserad peritonealdialys som marknadsförs enbart i USA. Liberty Cycler reglerar automatiskt utbytet av använd och ny dialyslösning. Den är utrustad med en toppmodern pumpmekanism, är lätt att installera och räknar även med ett integrerat program för patientdatahantering.

Ett hälsovårdsprogram utvecklat av den amerikanska socialförsäkringsadministrationen som ersätter sjukförsäkringsföretag och leverantörer av medicinska tjänster för sjukvårdskostnader till personer över 65 år, patienter med kronisk njursvikt (njursjukdom i slutstadiet, ESRD), personer med funktionsvariationer eller behövande.

Njurarna finns belägna i den bakre delen av bukhålan, en på höger och en på vänster sida av ryggraden. Dessa vitala organ är cirka 10 till 12 cm långa och väger endast cirka 160 gram vardera. Njurarna ser till att syra-basjämvikten regleras genom att filtrera exkrement och producera urin. Cirka 1 700 liter blod passerar normalt genom vuxna njurar under ett dygn.

Akut förlust av njurfunktion. Beroende på hur avancerad förlusten av njurfunktion är kan periodisk dialysbehandling behövas. Till skillnad från kronisk njursvikt kan dialys hjälpa till att helt återställa njurens funktion hos många patienter.

Permanent nedsättning av njurfunktionen (terminal njursvikt) som ett led i en långsam och tilltagande förlust av njurfunktionen (kroppen avgiftas inte längre) över en period på flera år. Eftersom njurfunktionen inte kan återställas måste patienten behandlas med njurersättningsterapi, d.v.s. njurtransplantation eller dialys. Kronisk njursvikt åtföljs av långsiktiga komplikationer såsom njuranemi, högt blodtryck och andra kardiovaskulära sjukdomar, liksom skelettsjukdomar, aptitlöshet och undernäring.

Ett kirurgiskt ingrepp för att implantera en njure från en donator.

Ett system för våra hemodialysmaskiner i 4008- och 5008-serien för online-hemodiafiltration och online-hemofiltration. Online innebär att dialysmaskinen automatiskt bereder infusionslösning för behandling. Online-metoden är ett säkert, användarvänligt, resurssnålt och kostnadseffektivt alternativ till färdiga infusionslösningar i påsar.

Dialysbehandlingsmetod där patientens bukhinna, d.v.s. den vävnad som täcker den inre ytan av bukhålan och bukorganen, används som dialysmembran för blodrening. En steril dialyslösning införs och avlägsnas genom en kateter som har implanterats kirurgiskt i patientens bukhåla. Lösningen absorberar toxiner och överskottsvätska. De flesta behandlingar styrs av en maskin, cyklern, och administreras av patienterna hemma eller på jobbet flera gånger om dagen eller under natten.

En polymer (av plast) som används för att skapa dialysatormembran. Den kännetecknas av extrem termisk stabilitet, kemisk beständighet och blodkompatibilitet.

Antal patienter som lider av en viss sjukdom inom en given period.

Tillvägagångssätt för att helt återställa sjuk vävnad till sitt ursprungliga, friska tillstånd. Ny teknik inkluderar labbodlade biomaterial, vävnadsteknik, stamcell- eller genterapi.

System för automatiserad peritonealdialys som erbjuder ett komplett utbud av peritonealdialysalternativ samt maximal säkerhet och komfort för patienten, läkaren och vårdpersonalen. Jämfört med tidigare modeller är sleep•safe harmony, som lanserades detta redovisningsår, ännu enklare att använda och erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta patientens behov.